فیصله صندوق بیمه اجتماعی در مورد پول مریضی بدون ارایه تصدیق داکتر برای هفته سوم

فیصله صندوق بیمه اجتماعی در مورد پول مریضی بدون ارایه تصدیق داکتر برای هفته سوم

از امروز ( 27 مارچ)   ببعد نیازی ندارید که تصدیق داکتر را برای دریافت پول مریضی (sjukpenning) برای هفته سوم مریضی (روز های 15 الی 21  )  به صندوق بیمه اجتماعی (Försäkringskassan ) ارسال نمایید.

هدف از این کار ،کم کردن فشار بالای موسسات صحی  و اطمینان از این امر است که متقاضی دریافت پول مریضی(sjukpenning)  ، به دلیل وضعیت سختی که اکنون در جامعه وجود دارد ، مجبورنباشد تا  منتظر تصمیم گیری و پرداخت آن از سوی صندوق بیمه باشد.

مسوولیت پرداخت معاش مریضی ( پول مریضی)( sjukpenning) دو هفته اول ( 14 روز اول )   مستخدمین بعهده کارفرمایان میباشد. پول مریضی هفته سوم یعنی از 15 الی 21 روز را میتوانید از صندوق بیمه اجتماعی (Försäkringskassan )  تقاضا نمائید. قرار است هزینه پرداخت 14 روزاول  مریضی براساس پیشنهاد حکومت ازطرف دولت پرداخته شود. افراد شاغل[دارنده شرکت خصوصی]( Egenföretagare) و افراد بیکار باید همیشه مستقیم از صندوق بیمه اجتماعی تقاضای دریافت  معاش مریضی [ پول مریضی] (sjukpenning) کنند. در شرایط عادی ، یک درخواست برای معاش مریضی ( پول بیماری) (sjukpenning) باید دارای تصدیق داکترباشد که تائید نماید که متقاضی بیمه به دلیل مریضی توان کار کردن را ندارد.

سوال : برای چه مدتی نیازی به تصدیق داکتر ندارم؟

پاسخ :این فیصله  از اولین روزی که شما تقاضای  دریافت معاش مریضی ( پول مریضی ) (sjukpenning) از صندوق  بیمه اجتماعی مینمائید تا روز 21 ( یعنی برای مدت سه هفته ) ، اعتبار دارد.

سوال : من قبلاً به دلیل مریضی در خانه بودم و سر کار نرفته ام اما هنوز برای جبران خسارت درخواست نکرده ام ، چه چیزی درمورد من صدق میکند؟

پاسخ : نیازی به ارائه تصدیق داکتر با درخواست خود ندارید.

سوال : اگر بیش از 21 روز مریض باشم ، شامل چی مقرراتی میگردم؟

پاسخ : اگر بعد از 21 روز هنوز هم مریض هستید ، هنگام تقاضای دریافت معاش مریضی (sjukpenning)باید یک تصدیق داکتر ارائه دهید.

ترجمه از نسیم سحر

معلومات بیشتر را در سایت صندوص بیمه اجتماعی در لینک زیر بدست آورید:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTTxcnA3dnQ28LdyNTQ0cAwMMjU38jby8gg30w_Wj9KOASgxwAEcD_YLsbEUAFUIRCA!!/?1dmy&mapping=%2Fprivatpers%2Fnyhetsarkiv&urile=wcm%3apath%3a%2FContentSE_Responsive%2Fnyheter%2Fbeslut-om-sjukpenning-utan-lakarintygLämna ett svar