فراخوان کمک بشر دوستانه به هموطنان تازه وارد مان در شهر استاکهولم

ٓسپاس بی پایان از هموطنان و عزیزانی که به فراخوان کمک به تازه واردان افغان در استاکهولم پاسخ مثبت دادند و لباس ها و سامان بازی فراوان جمع آوری گردیده است . دوستان سویدنی ما خیلی با سرعت دست بکار شدند . اکنون نیاز به فرنیچراز قبیل تخت خواب و میز و همچنان تلویزیون های که از آن استفاده گردد، میرود.

فراخوان : طوریکه همه میدانند نظر به سقوط آنی نظام وایجاد وضعیت غیرقابل پیش بینی شده یکتعداد هموطنان ما مجبور به ترک میهن شده و خوشبختانه یکتعداد توسط  ادارات ‌ذيربط سویدنی از کابل تخلیه شدند که تعداد اینها بیشتر از یکهزار نفر بشمول کودکان میرسند و بیشتر آنها در شهر استاکهولم جابجا شده اند.اکثریت  این هموطنان ما با اولاد هایشان  برای فعلا در اپارتمانهای خالی و بدون وسایل و لوازم ضروری بسر میبرند . این خانواده ها فعلا به کمک ما نیاز دارد و لذا از هموطنان خویش که  امکانات ارایه چنین کمک هادارند صمیمانه تقاضا میکنیم که این لوازم مورد نیاز اولیه در منزل و بشمول سامان بازی برای اطفال را به آدرس زير برسانندو ووظیفه انسانی و هم میهنی خود را ادا نمایند:

شماره های تماس :

0707121388 , 0733885593

آدرس :

Ecodooria AB , Gesällvägen 6, Norsborg . Öppettider : 08.00 – 17.00Lämna ett svar