ضرورت عاجل انفاذ آتش بس

انجمن افغانها در سویدن از فراخوان انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون ” ضروزت عاجل انفاذ آتش بس” حمایت نموده امیدواراست که تمام نهاد های مدنی از این فراخوان حمایت نمایند. 

فراخوان ضرورت عاجل انفاذ آتش بس :
در یک کمپاین سراسری و بلند کردن ندای مشترک یکجا شویم !

حدود دو سال بدینسو مردم تشنه به صلح افغانستان كه تمام ثقلت و مصائب ناشى از جنگ تحميلى بيشتر از چهار دهه را متحمل ميگردند، به گرد ” سراب  صلح” ، خون ” ميخورند ” . اكنون كه با تمام هياهوى جهانى از  امضاى ” معاهده ” صلح امريكا با طالبان حدود دو ماه ميگذرد و مطابق وعده و وعيد ها و همچنان تحقق نسبى پیش شرط  ”اور کم ” ویا ” کاهش خشونت” در يك هفته قبل آن و همچنان بر روال تجارب و تيورى هاى جهانى در رابطه به حل منازعات ، بايد آن آزمایش  ” اور كم ” در مسير ” اوربند ” قرار ميگرفت و امروز مردم مظلوم و به عزا نشسته افغانستان شاهد يك آتش بس دايمى در مسير صلح پايدار مى بودند.

اما با كمال تأسف برخلاف آنهمه وعده ها ، حمام خون را در كشور ما كماكان گرم نگهداشته اند و خشونت تشديد يافته است . حسب امار رسمى دولت افغانستان بيشتر از سه هزار بارحمله از طرف طالبان صورت گرفته و تلفات اهالى ملكى به ( ٧٨٩ ) تن رسيده است . درين گيرودار خونين طالبان نيز از دوام عمليات قواى نظامى امريكا بر عليه جنگجویان شان صداى اعتراض بلند نموده اند .
با نهايت تاثر آنچه  در بحث هاى تبليغاتى هر سه جانب دولت ، طالبان و امريكا ، كمرنگ و حتى كتمان ميگردد كه :
درافغانستان همه روزه اين آفت جنگ تحميلى جان بيشتر از صد تن و حتى تا دو صد تن افغان را ميگيرد و هر روزه صد ها فاميل مصيبت زده در جمع سیاه روزترين خلق خدا  افزوده ميگردد و روز مره ما شاهد جنایات هولناک ضد بشری و جنگی در کشور خود می باشیم .
در حاليكه مصائب جانكاه ناشى از آفات :
– جنگ خانمانسوز تحميلى
– فقر روبه تزايد
– بحران اقتصادى و همزمان كاهش كمك هاى كشور هاى حامى
– بيكارى و بيمارى و …
از مردم مظلوم قربانى ميگيرند و آتش بى اتفاقى هست و بود افغانستان را به مخاطره انداخته است بر علاوه درين هفته هاى اخير آفت كشنده وايروس جهانشمول كرونا نيز سایه شوم خود را در كشور پهن و بمثابه تهديد بزرگ روزانه تعداد هموطنان ما را نابود ميسازد .
در چنين تراژيدى خونبار و با عواقب واقعى غم انگيز و هولناك كه :
حق حيات مردم در معرض خطر بالفعل قرار دارد و افغانستان از حق گذار به صلح و تداوم تاريخى محروم ميگردد ، تشنه گان قدرت و جلابان سياسى در قطر و كابل براى ” تقسيم قبور” نوحه سرايى دارند و ميخواهند بربدن زخمی و خون چکان  مادر وطن  و در قبرستان بنام افغانستان ” حكومت ” نمايند.
در حاليكه در كشور هاى مماثل و جاهائیكه جنگ جريان دارد، همه صحبت از  آتش بس دارند و در نمونه  كشور يمن متحقق گرديده است .
و اما در افغانستان با وجوديكه :
از مقام عالى سرمنشى سازمان ملل متحد ، تا رهبر ناتو ، سازمان همكارى كشور هاى اسلامى ، نماينده خاص كشور آلمان ، نماينده ملكى ناتو و رئيس يونوما در كابل و … از ضرورت برقرارى آتش در افغانستان صحبت مينمايند و دو روز قبل رئيس جمهور امريكا با امير قطر در مورد كاهش خشونت از طرف طالبان صحبت تيلفوني داشت و اقاى خليلزاد به صورت مكرر و همين امروز نيز از كاهش خشونت و آتش بس توسط طالبان صحبت نمود ، طالبان كماكان همه را مردود دانسته و اين پيشنهادات و منجمله پيشنهاد رئيس جمهور اشرف غنى را ” غير معقول و فرصت طلبى ” خوانده اند .
در حاليكه جانب امريكا بر هردو طرف اصلى منازعه ( دولت و طالبان ) و همچنان دولتهاى حامى و موثر همانند پاكستان و قطر … اشراف دارد ، چنين برخورد مغرورانه و از موضع ” فاتح ” و در حاليكه پروسه رهايى زندانيان طالب و اسيران دولت آغاز يافته است ، بسيار سوال برانگيز ميباشد .
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه نهاد مسلکی ومستقل ، از تمام نهاد های اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی  ، پارلمان ، تمام فعالان رسانه هاى جمعى و اجتماعى و تمام افغانان در داخل و خارج كشور صميمانه تقاضا مينمايد ، تا :
بر اساس تشخيص منافع و مصالح علياى افغانستان و در حاليكه سوال هست و بود كشور با جديت بيسابقه مطرح است ، صدای مادر وطن آغشته به خون را بلند و بخاطر دفاع از حق حيات شهروندان كشور و حق گذار افغانستان بشاهراه صلح واقعى :
انفاذ آتش بس دايمى و حد اقل در همين ماه مبارك رمضان وتا ختم آفت کرونا !
 انفاذ آتش بس  بمثابه اساسى ترين نياز و خواست روز مبدل و در سطح ملى و بين المللى بخاطر تلاش گسترده را سازماندهى نمايند .

هيات رهبرى انجمن آرزومند است تا اين نداى برحق بخاطر نياز واقعى و مبرم مردم مظلوم و تشنه به صلح افغانستان به همت هر هموطن عزيز ما به يك كمپاين بزرگ ملى مبدل و متحقق گردد .
با حرمت
هيات رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

منبع

http://hoqooq.eu/payam-260420.pdfLämna ett svar