ضرورت به يک اپارتمان کرايي در ستوکهولم

يک اپارتمان چهار الي پنج اتاقه در ستوکهولم از اول ماه مي 2009 به کرايه گرفته ميشود .

مدت کرايه حد اقل يک سال

شماره تيلفون 0739776233Lämna ett svar