صدور اجازه اقامت دايمي براي يک پناهجوي افغان

امروز سه شنبه مورخ نهم ماه فبروري يکي از پناهجويان افغان بنام فرهاد اطلاع داد که اجازه اقامت دايمي دريافت نمود. او مدت پنج ـ شش سال در سويدن زندگي کرده و طي چند سال اخير کار سفيد داشت( اما بدون اجازه کار) و دوسال قبل در سويدن عروسي نموده بود .او از جمله دارندگان اقامت يکساله موقت بود. آقاي تابو موسو وکيل حقوقي او بود 

براي دوست عزيز مان فرهاد جان دريافت اجازه اقامت را از صميم قلب تبريک ميگويم. نسيم سحرLämna ett svar