صدمين جايزه نوبل در عرصه طب

صدمين جايزه نوبل سال  2009 در عرصه طب و فزيولوژي به سه دانشمند امريکايي ،  دو زن ويک مرد  تفويض گرديد

 

De tre pristagarna Jack Szostak, Elizabeth Blackburn och Carol Greider. Foto: Justin Ide, Paul Sakuma, Rob Carr/Scanpix. Montage: SR.

تحقيقات وکشف اين دانشمندان در زمينه کارکرد کرموزومها انجام گرديده که ميتواند بخاطر تداوي بسياري امراض و منجمله سرطان مورد استفاده قرار گيرد. اين سه دانشمند هر يک  الیزابت بلاکبورن، کارول گریدر و جک زاستاک کشف کردند  که چگونه يک حجره در بدن پير ميگردد و از بين ميرود
معلومات بيشتر در سايت استکهلميان
معلومات به زبان سويدني در سايت راديوي سويدن

 

 Lämna ett svar