ششم جون روز ملی سویدن گرامی باد

ششم جون روز ملی سویدن است که قبلا این روز بنام ” روز بیرق ” سویدن مسما بود و از سال 1983 رسما بنام ” روز ملی ” سویدن تغییر نام نمودو از سال 2005 بدینسو روز رخصتی در سویدن است . ششم جون بدو دلیل  بنام های نخست ” روز بیرق ” و سپس ” روز ملی ” سویدن تجلیل میشود . یکی اینکه در روز ششم جون 1523 بحیث پادشاه سویدن انتخاب شد و بعنوان کشور مستقل عرض وجود نمود و ثانیا در ششم جون سال 1809 اولین قانون اساسی سویدن (Regeringsform )تصویت شد که امسال 205 ـمین سالگرد آن میباشد. واین روز با برنامه های شاد در اسکانسن استاکهولم جشن گرفته میشود

Kungstradg rden (2560839047).jpg Lämna ett svar