شب شعر وغزل

برای اولین بار
برای بانوان جوان افغان در اروپا
با سازماندهی کانون فرهنگ افغان دراتریش ، انجمن همبسته گی با مهاجرين وکارکنان فصلنامه بانو

کانون فرهنگ افغان دراتریش به حمایت انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا وکارکنان مجله بانو ارگان نشراتی انجمن در نظر دارند، تا  به همکاری واشتراک فعـــــال بانوان افغان در اروپا اعـم از شاعران، نويسنده گان، ژورناليستان وفعـالان اموراجتماعی وزنان، محفـــل با شکوه شعر، غزل وموسيقی را درهشتم مـــــــاه اگست سال 2009 در شهر وين کشور اتريش دعوت وبرگزار نمايد.

   چون اين همايش به همت وسهم مستقيم بانوان افغان سازماندهی وفراخوانده ميشود، بناً از کليـه بانوان شاعر، نويسنده، فعـال امورخيريه و اجتماعی تقاضا بعمل می آيد، تا با ارسال نظريات وطرحهـــــای شان در چگونه گی برگزاری محفل، سهم شانرا برجسته ساخته ومنت گذارند، البته ترتيبات سفـر مدوعين تا وين بدوش خودشان خـواهـــد بود، کانون فرهنگ افغان در اطريش فراهم آوری تسهيلات از قبيل محل اقامت درشهر وین ،سالون وتهيه جوايز به بهترين هـا و تنظيم موسيقی  همکاری خواهد نمود. در اين محفـل ازبرخی  بزرگان ادب وفرهنگ کشور نيز دعوت بعمل آمده است تا در ارزيابی سروده ها وآثار بانوان وتوزيع جوايز نقش ايفاء دارند.

مراتب به آگاهی رسانيده شد، تا دوستان وفرهنگيان عزيز مطلع بوده وازهمين اکنون سهم ونقش شانرا برجسته وآشکار سازند.

بااحترام

غوث الدين ”مير”

رئيس کانون فرهنگ افغان در اتريش ومسوؤل انجمن

همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا

www.kanune-afghan.com                   
 
 
 
اخرین گزارش از برنامه فرهنگی شب شعر بانوان در اتریش
12.06.2009

واکنشهای مثبت واعلام همبسته گی پيرامون برنامه شعر وغزل

 طوری که هموطنان ما مقيم اروپا در جريان هستند،چندی قبل بنابر ابتکار رئيس کانون فرهنگ افغان دراتريش وحمایت انجمن های همبسته گی بامهاجرين افغان دراروپا ،کانون فرهنگ دراتریش،کارکنان فصلنامه ،انجمن زنان روشن ،انجمن حفظ حقوق زنان وکودکان افغان دراتریش وشورای زنان درالمان باحمایت سایر شخصیت های فرهنگی افغان دراروپا  اطلاعيه ای مبنی به برگزاری محفل بزرگ شعر وغزل  برای بانوان بويژه دختران جوان که تازه به سراييدن شعر روی آورده اند انتشار وقراراست تا چنين َهمايشی  در8 ماه اگست 2009 در شهر وين کشور اتريش  راه اندازی شود.

 فرهنگيان فرهيخته اعم از شاعران ونویسنده گان  باسابقه وجوانان تازه کار همه وهمه  با اظهار همبسته گی شان  بعد از نشر اطلاعيه تاکنون (.6.12 2009) خود را در سکرتريت وتيم سازماندهی  راجستر و وعده همکاری وشرکت فعال راسپرده اند ذوات آتی اند:

 نخست از جملهء بانوان ؛

–  محترمه انجيلا پگاهی شاعر وفرهنگی.

– محترمه فريبا آتش ژورنالیست شاعر وفرهنگی.

– محترمه ناديه فضل شاعر وفرهنگی.

– محترمه ناهيد صديق علومی نويسنده و فرهنگی حمایت کننده.

-محترمه صنم عنبرین شاعر.

– محترمه انيسه وطنيار دهزاد مسوؤل انجمن زنان روشن واستاد پيشين فلسفه وجامعه شناسی در پوهنتون کابل حمایت کننده.

– محترمه صالحه وهاب واصل عضو انجمن زنان روشن.

– محترمه فريبا شمال گردانندهء تلويزيون آريانا.

– محترمه مستوره هاشمی ژورنالیست وگرداننده تلویزيون مادر.

– محترمه دنيا پرکار گرداننده تلويزيون پامير.

– محترمه خالده نيازی شاعر.

– محترمه مژگان ساغر شفاهی شاعر.

– محترمه سمين مشرف رئیسه انجمن حفظ حقوق زنان وکودکان افغان.

– محترمه ميترا کهزاد گويندهء وفعال در رشته هنری.

– محترمه ملکه سيد فعال امور اجتماعی.

– محترمه شکيلا نصير بهانه شاعر وفرهنگی  حمایت کننده.

-زرغونه ژواک ژورنالیست وشخصیت فرهنگی .

– محترمه نجيبه هوتکی ژورناليست وفعال سياسی.

– محترمه زهره جویا هنرمند

– محترمه مشعل ترنم پرستو هنرمند حمایت کننده .

– محترمه زرغونه امیر.

-محترمه زرمینه فعال  خدمات اجتماعی.

– محترمه شهره قائم مقامی شاعر ونویسنده از کشور ایران.

– محترمه مونا دوزدار فعال سیاسی.

– محترمه انجنير هما یوسفی .

– محترمه امیلیا اسپارتک فعال سیاسی وشخصیت فرهنگی .

–  محترمه کریمه ملزم شاعر وشخصیت فرهنگی .

– محترمه ناجیه هنرفر خالدی شاعر.                          

وديگران که در تماس هستند.

همچنان از زمره آقايان تاکنون ذوات آتی ثبت نام نموده، همکاری وهمدلی شانرا اعلام داشته اند:

– محترم دکتر لطیف ناظمی شاعر ونویسنده .

-محترم سمیع رفیع شاعر ونویسنده

– محترم فضل الرحیم رحیم ژورنالیست ونویسنده .

– محترم رضا بهمنش.

–  محترم انجنير محمد عمر محسن زاده شخصيت فرهنگی منشی کانون وعضو شعبه ادبیات کانون.

–  محترم عبدالرب ابراهيمی شاعر.

– محترم لطيف کريمی استالفی نويسنده عضو شعبه ادبیات کانون.

– محترم فتاح محمد شخصیت فرهنگی

– محترم ظاهر هويدا هنرمند وشخصيت فرهنگی حمایت کننده.

– محترم داکتر اسد بديع هنرمند وشخصيت فرهنگی حمایت کننده.

– محترم حسین پویا شخصیت فرهنگی ونویسنده حمایت کننده .

– محترم ذبيح الله امانيار هنرمند وشخصيت فرهنگی حمایت کننده.

– محترم مشتاق احمد کريم نوری نويسنده وتحليل گر سياسی.

-محترم گلاب الدین شخصیت فرهنگی از افغانستان حمایت کننده.

-محترم زبیر بحتیار شخصیت هنری وفرهنگی.

– محترم داود سر خوش  هنرمند شخصیت هنری .

– محترم ماستر شئون لایتنر.

– محترم دکتر محمد امان زیوری شخصیت علمی وفرهنگی .
f.s-sadiq@gmx.de

از اينکه هَمايش شعر وغزل بتاريخ 8 اگست 2009 برگزار ميشود، بناً ساير دوستان وعلاقمندان ميتوانند سروده ها ومطالب شانرا که در شب شعر بخوانش گرفته خواهد شد به سکرتريت(بانو فريبا آتش )  واداره مجله گسيل داشته و همچنان بانوان وآقايان سرشناس مجدداً فراخوانده ميشوند تا نامهای شانرا ثبت نموده وممنون سازند.

                                              بااحترام                                           

                      غوث الدين مير                  فريبا آتش

 Lämna ett svar