سیاست سخت‌گیرانه تردر امور مهاجرت حکومت جدید مورد انتقاد شدید کارشناس پناهندگی قرار میگیرد

سیاست سخت‌گیرانه تردر امور مهاجرت حکومت جدید مورد انتقاد شدید کارشناس پناهندگی قرار میگیرد

اکنون انتظار میرود که قوانین سختگیرانه تری در بخش مهاجرت پناهندگی رویدست گرفته شود و حکومت  آینده می خواهد بررسی کند که چگونه می توان افراد بیشتری را از سویدن  اخراج کرد. اما این پیشنهادها با انتقادات تند مواجه می شود.

انا لوندبرگ[Anna Lundberg]، پروفیسور جامعه شناسی حقوقی می گوید:  دیدگاه آنها [توافق گنندگان (Tidöavtalet) ]  بر اساس دانش ناکافی از نحوه عملکرد قوانین مهاجرت در عمل و پیامدهای آنها بنا یافته است.

حزب دموکرات‌های سویدن[SD ] در نهایت خارج از حکومت قرار گرفته، اما تاثیرفراوانی بالای مسایل مهم سیاسی گذاشته است.

انا لوندبرگ پروفیسور پوهنتون های [ دانشگاه های ] لوند و لینشوپینگ و کارشناس مسائل پناهندگی است. او همچنین یکی از مبتکران کمیسیون پناهندگی است که تغییرات در حوزه قانون پناهندگی را بررسی می کند.

 

خطرقرار گرفتن در برزخ و یا بلاتکلیفی

پروفیسور انا لوندبرگ از سیاستمداران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در مورد اخراج پناهندگان انتقاد می کند.

او بطور مثال میگوید که  اینطور نیست که همه تصمیمات اخراج قابل اجرا باشند، حتی اگر خود افراد بخواهند به وطن سابق خود(متبوع) بازگردند.

به گفته انا لوندبرگ، در بسیاری از موارد، کشورمتبوع از پذیرش فرد امتناع می‌کند، به این معنی که مردم زمانی که نه می‌توانند برگردند و نه اجازه اقامت در سویدن را دارند، در بلاتکلیفی و یا در وضعیت برزخ [limbo] قرار می‌گیرند و همزمان از همه حقوق رفاهی محروم می‌شوند.

در توافقنامه موسوم به ”توافق تیدو”[“Tidöavtalet” ] که امروز[مورخ 16 اکتوبر2022 ]  ارائه شد، همچنین به نظر می رسد که چهار طرف خواهان انجام تحقیقاتی با ماموریت سختگیری بیشتردر مقررات پیرامون اخراج به دلیل جرم [brott] و اخراج به دلیل ”رفتار نامناسب ” [bristande vandel]  هستند.

انا لوندبرگ میگوید  که چگونه میتوان  در یک دموکراسی در مورد ”رفتار نامناسب”  قضاوت نمود؟ به نظر می رسد که فضای زیادی برای احتیاط وجود دارد و من فکر می کنم که حزب دموکرات های سویدن از آن آگاهی دارد .  این براساس تصویری بنا یافته که گویا افراد دروضعیت مهاجرت و فراررفتار مناسب ندارند که کاملا نادرست میباشد.

”چرا مردم در حال فرارزندانی می گردند؟”

نکته دیگری که او [پروفیسور انا لوندبرگ] زیر سوال می برد ، ایده ایجاد مراکز ترانزیت است که پناهجویان باید در طول پروسه پناهندگی در آنجا باشند.

او ادامه میدهد که شایداین امکان پذیر باشد. اما خیلی ها تعجب می کنند که چرا  افراد در حال فرار را زندانی نمود؟ او می افزاید که ما در مورد جنایتکاران صحبت نمی کنیم .

چنین مراکزی احتمالاً برای خزانه دولت نیز بسیار گران تمام می شود، در کشورهای دیگر نیز چنین شده است. و نشان داده شده است که عواقب بسیار جدی برای سلامت افرادی که در آنجا جابجا شده اند،  دارد. به نظر میرسد که این تصمیم زیگنال های را میرساند  که به پناهجویان نمی توان اعتماد کرد و بنابراین آنها باید در نوعی ازاردوگاه ها  زندانی شوند.

” رفتار نامناسب [”bristande vandel” ] چیست ؟

حکومت جدید می‌خواهد تحقیقاتی را با ماموریت  سختگیرترساختن بیشتر مقررات پیرامون اخراج به دلیل جرم و اخراج به دلیل «رفتار نامناسب» انجام دهد.

طرفین همکاری اصطلاح  ” رفتار نامناسب ” را در توافقنامه جدید بنام تیدو [Tidöavtalet)] به شرح زیرتعریف می کنند:

«رفتار نامناسب به شرایطی مانند عدم رعایت قوانین، ارتباط با یک سازمان مجرمانه، شبکه یا قبیله، فحشا، سوء استفاده، مشارکت در38  سازمان‌ افراطی  و یا محیط‌های خشونت‌آمیز اطلاق می‌شود که ارزش‌های اساسی سویدن را تهدید می‌کند، یا اگربطور صریح اشاراتی و یا ملاحظاتی در مورد شیوه زندگی وجود داشته باشد».

حکومت جدید همچنین می‌خواهد امکان اخراج اتباع خارجی را به دلیل ” رفتار نامناسب”  در سایر کشورهای مشابه  و امکانات قانونی اخراج اتباع خارجی را به دلیل ” رفتار نامناسب”  بر اساس قانون اساسی سویدن، قوانین اتحادیه اروپا، کنوانسیون اروپا و سایرتعهدات حقوق بین الملل را تجزیه و تحلیل نماید.

گفتنی است  که میان چهار حزب : مودرانها ( M) ، دموکراتهای مسیح ( KD) ، لیبرالها ( L) و دموکراتهای سویدن (SD ) در بخش امور مهاجرت توافقاتی زیر صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره میگردد:

ـ تقلیل  پذیرش پناهندگان سهمیه ای کمیشنری سازمان ملل متحد در امورمهاجرین از 6400 نفر به 900 نفر در سال

ـ تشدید اخراج پناهجویان به کشور های متبوع شان

ـ سختگیری بیشتر در شروط دریافت اقامت براساس پیوند خانوادگی

ـ اخراج افراد به دلیل جرم و رفتار نامناسب [bristande vandel]

ـ امکانات قانونی برای لغو اقامت دایمی افراد مجرم

ـ ایجاد مراکز ترانزیت اجباری برای جابجایی پناهجویان در زمان بررسی دوسیه های پناهندگی شان

ـ تشدید قوانین غرض دریافت تابعیت سویدن و از جمله شرط هشت سال زندگی در سویدن [ گرچه این شرط سالهاست که برای افغانها اعمال میگردد ]

ـ اخراج اعضای گروه های گنگستری فاقد تابعیت سویدنی از کشور و حتی در صورتیکه مرتکب جرم هم نشده باشند.

ـ سختگیرانه ساختن  قوانین مهاجرت کاری و از جمله بالا بردن سقف معاش به سطح معاش حداقل .

ـ لغو قانون ” تغییر مسیر ” جهت جلوگیری از سوء استفاده از قوانین پناهندگی

ـ استفاده وسیع از اطلاعات بیومتریک بطور نمونه از تیست دی ان ای در رابطه با دوسیه های پناهندگی

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر

منبع :

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stramare-politik-moter-hard-kritik?fbclid=IwAR2pjHNPUjNalLuUIN5OxXrEF7UimhXL8-u0h7OaUDMhSQpnE2if0nv2SzkLämna ett svar