سپرلیه چې راځــــې!!

 
سپرلیه چې راځــــې!!!
 سپرلیه چې راځــــــې  لږ خندا در سره راوړه
 ړنګ وېجاړ وطن ته مو ښکلا در سره راوړه

بیا زرغون  ګــــــــلونه د نرګسو او  ریدي کړه
شنه مو چمنونه په سنبلــــــــو او  شیندي کړه
 ګډه په وږمو کې د لونګـــــــــو خوشبويي کړه
سره او زیړ ګلـــــــــــــونه د لالا در سره راوړه
ړنګ وېجاړ وطـــن ته مو ښکلا در سره راوړه

ګلاب مو شهـــزاده دی  چاپېره ترې چمبیل کړه
بابری له نازه زانګي ملګـــــــری ئې رمبیل کړه
څاڅکــــــی د شبنم دی هله جوړ ترینه امیل کړه
هره خوا رنګینه کـــــــــــــــړه  ادا درسره راوړه
ړنګ وېجاړ وطــــن ته مو ښکلا در سره راوړه

شنې په لوړو غرونوکــــــــې ونې د کرکڼې کړه
یو خوا ته سنځلــــــــې کړه بلخوا ته مماڼې کړه
بره په اسمان کې لښکرې سپینــــــــې زاڼې کړه
 هر څه مینه مینه کــــــــــــــړه وفا درسره راوړه
ړنګ وېجاړ وطــــن ته مو ښکلا در سره راوړه

بیا خوارې وارې څانګې ځوانې د نښــــــترو کړه
ډکې بیا د خوا په شان څانګې د ګورګــــورو کړه
دا په خوب ویده زړونه ویښ په څو سـندرو کړه
دا ځلې شپیــــــــــــــلۍ ،رباب ،دریا درسره راوړه
ړنګ وېجاړ وطــــــن ته مو ښکلا در سره راوړه

تور بورا زارۍ کـــــوي موړ ئې سږ په ګلو کړه
ګل ترینه خزان وهي ،خلاص ئې له وهلـــو کړه
لږ د ښکلــــــو خیال ساته تبع د بلبلـــــــــو کړه
پرېږده چې لږ ومُسکي ،مسکــــا در سره راوړه
ړنګ وېجاړ وطــــن ته مو ښکلا در سره راوړه

زرکـــــــې مرورې دي ،خاندي نه خواږه ورکړه
څالې ترېنه ورکې دي ځای ورته په زړه ورکړه
ښکــــــاري تږي شوي دي یوه لپه اوبه ورکړه
واړه مــــــــــــــرور زړونه پخلا در سره راوړه
ړنګ وېجاړ وطــن ته مو ښکلا در سره راوړه

 سپرلیه چې راځــــــې  لږ خندا در سره راوړه
 ړنګ وېجاړ وطن ته مو ښکلا در سره راوړه

په مینه «ځدراڼ»
۲۰۰۹/۳/۱۹Lämna ett svar