سویدن یک قضیه مهاجرتی را در محکمه اروپایی باخت

  محکمه عالی اروپایی به نفع خانواده عراقی متقاضی پناهندگی در سویدن رای داد.
سویدن قضیه دیپورتی یک خانواده پناهجو از عراق راکه میخواست به بغداد دیپورت نماید ولی در محکمه عالی اروپایی باخت . در نتیجه فیصله محکمه عالی اروپایی این خانواده عراقی در سویدن اقامت دریافت مینماید

مرد این خانواده فعالیت های اقتصادی و تجارتی ( شرکت خصوصی ) در بغداد داشت و مشتری های وی امریکایی ها بودند. این مرد طی چندین سال مورد سو قصد به جانش (بخاطر بقتل رساندنش) صورت گرفته بود. گدام شرکت اش حریق گردیده و او ودخترش در سال ۲۰۰۸ در موتر مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه دخترش به اثر جراحات وارده در شفاخانه درگذشت.

در سال 2011 این خانواده ( زن و شوهر با پسر شان) به سویدن امده و تقاضای پناهندگی دادند؛ باوجودیکه اداره مهاجرت به دلایل پناهندگی شان باور نمودند که داستان شان قابل باور است اما بانهم اداره مهاجرت و محکمه مهاجرتی فیصله نمودند که این خانواده به بغداد دیپورت شود . دلایل دیپورتی : به باور اداره مهاجرت فعالیت های اقتصادی – تجارتی این مرد در سال 2008 فسخ شده و بعد از ان این خانواده مورد تهدید قرارنگرفت و ادارات ذیربط سویدنی به این نتیجه رسیدند که دیگر تهدیدی علیه این خانواده در بغداد وجود ندارد و بدین اساس باید دیپورت شود.

این خانواده از فیصله های اداره مهاجرت و محاکم مهاجرتی سویدن به محکمه اروپایی شکایت نمود و دلیل ان اینکه از جانب القاعده مورد تهدید قرار گرفته است و در صورت عودت بازهم این تهدیدات موجود خواهد بود .

ولی در محکمه ابتدایی محکمه اروپایی فیصله های سویدن مورد تایید قرار گرفت . این خانواده از فیصله ابتداییه محکمه اروپایی به محکمه عالی اروپایی و یا اتاق بزرگ محکمه اروپایی ( Stora kammaren i Europadomstolen n ) شکایت نمود و امروز( سه شنبه مورخ 23اگست2016 ) در نتیجه حکم محکه عالی اروپایی خانواده برنده و سویدن بازنده اعلام گردید و این بدین معنی است که خانواده در سویدن اقامت دریافت مینماید .
محکمه عالی اروپایی با اکثریت ارا فیصله نمود که وضعیت امنیتی در عراق نسبت به سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ که اداره مهاجرت سویدن از ان حرف میزند بدتر شده است . دولت عراق نمیتواند امنیت گروه های خاص را تامین کند .
.

اکنون عواقب و پیامد های این حکم محکمه عالی اروپایی برای پناهجویان عراق مورد تحلیل قرار میگیرد.
ترجمه ن س

http://t.sr.se/2bRfZPoLämna ett svar