سه پناهجوي افغان در معرض اخراج قرار دارند

برطبق يک خبر ، در هفته آينده سه پناهجوي افغان را خطر اخراجي تهديد ميکند دو نفر آن در توقيف خانه اداره مهاجرت در کوليريد قراردارند . همچنان حد اقل سه پناهجوي افغان  در توقيف خانه اداره مهاجرت در مارشتاي ستوکهولم، کوليريد و سوندسوال زيرنظارت ميباشندLämna ett svar