سايت انجمن افغانها

اينک سايت انجمن افغانها توسط جوان بااستعداد، نقيب جان اسلمي با استفاده از سيستم پيشرفته ” داتا باز ” ديزاين جديد گرديد و اکنون اين سايت درحالت ساختمان ميباشد . درين مرحله ” گذار ” تاتکميل سايت جديد از هردو سيستم کهنه وجديد استفاده بعمل خواهد آمد و سايت کهنه در آينده بعنوان آرشيف سايت انجمن افغانها نيز باقي خواهد ماند، تا خوانندگان گرانقدر بتوانند از مطالب و آرشيف آن استفاده نمايند

تماس با نقيب اسلمي

در سيستم جديد صفحات جديد مانند انجمن گفتگو ، بلاگ و نيازمنديها وجود دارد که زمينه وسيع را براي ارتباطات ميان افغانها ، ديالوگ و رفع نيازمنديها مهيا ميسازد و خوانندگان ومشاهده کنندگان سايت را به سهم فعال فراميخواند .
جهت استفاده از امکانات سايت در قدم نخست بايد در سايت ثبت نام نمود ، بدين معني که خود را راجستر کرده و مشخصات خود را درستون هاي که به زبان سويدني است وبويژه آن ستونهايکه داراي علامه ستاره ( * ) که اجباري ميباشد، درج نمائيد. در ستون اول نام مکمل تان ؛ در ستون دوم ” نام مورد استفاده غرض داخل شدن درسيستم ” ( کاربري ) ، در ستون سوم ـ پست الکترنيکي ؛ در ستون چهارم ـ رمز ؛ در ستون پنجم ــ ” تکرار رمز” ؛ در صفحه دومي در ستون اول ـ چگونگي جنس ( مرد يا زن بودن ) ؛ درستون دوم ـ تاريخ تولد ( روز ، ماه و سال ) ؛ در ستون سوم ـ محل تولد ؛ درستونهاي بعدي که جبري نيست ، معلومات پيرامون خود ، آدرس ، شهر، شماره تيلفون ، سايت ، پيشه وتحصيلات درج ميگردد و در فرجام به راجستر کن ، کليک نمائيد . بعداز پايان ثبت موفقيت آميز ، با استفاده از نام و رمزکه در محل فوقاني سايت جا داشته ، خود راداخل سيستم ساخته و صفحه شما بازميگردد . برعلاوه شما ميتوانيد فوتوهاي خود ودوستان تانرا شامل صفحه تان کنيد . در صفحه خود تان مشخصات تانرا ميتوانيد تغيير دهيد ؛ باشاملين ديگر در سيستم ميتوانيد دوستان پيدا کنيد و گروپ تشکيل دهيد ؛ به ديگران پست الکترونيک ارسال نمائيد و پيامها دريافت کنيد .
تنها کسانيکه ثبت وراجستر سيستم هستند ، ميتوانند از امکانات سيستم فعلي استفاده نمايند ومقالات ، نظريات ، ديدگاه ها و پيشنهادات شانرا بادرنظرداشت روحيه وپاليسي سايت انجمن افغانها درج نمايند و فرهنگ عالي احترام و حرمت به کرامت انساني و پرهيز از هرنوع توهين به شخصيت هارا در نوشته هاودر جريان مباحثه ها وديالوگ ازخود تبارز دهند.
يکبارديگر بايد تاکيد ورزيد که انجمن افغانها برپايه اصول دموکراتيک فعاليت نموده وبراساس اساسنامه خويش، يک انجمن اجتماعي و فرهنگي است وهيچگونه وابستگي سياسي نداشته ونميتواند داشته باشد .بنابرين انجمن افغانها در مسايل سياسي غيرجانبدار ميباشد . اين انجمن در فعاليتهاي خود مصالح ملي ، ارزشهاي تاريخي و فرهنگي افغانستان ودفاع از حقوق افغانهارا مدنظر ميگيرد . انجمن افغانها هر شکلي از تبعيض ( مليتي ، سمتي ، زباني ،قومي ، مذهبي …) را مردود ميشمارد . بادرنظرداشت اين اصول زرين انجمن افغانها ، از نويسندگان بزرگوار خويش احترامانه تقاضا ميگردد که از تبليغات به نفع احزاب ويا تخريب سازمانهاي سياسي خودداري کرده ودر مقالات ، ديدگاه ها و نظريات شان بيطرفي شانرا حفظ نمايند . سايت انجمن افغانها منتظر همکاري قلمي افغانهاي عزيز خويش ميباشد . گفتني است که عقايد ونظريات نويسندگان لزوماٌ نظر انجمن افغانها در سويدن نبوده و مسووليت آن صرف بدوش خود نويسنده گان آن ميباشد .
دراختتام سخن از تلاشهاي فراوان وزحمات داوطلبانهء جوان پرتلاش وبااستعداد آقاي نقيب اسلمي در ساختن ديزاين جديد سايت انجمن که امتياز آنرا براي خود حفظ خواهد نمود و همچنان از همکاري دايمي وبي شائبهء آقاي کاظم نيازي مسوول تخنيکي اسبق سايت انجمن که با اطمينان در آينده نيز همکار سايت باقي خواهد ماند ، قلباٌ ابراز سپاس مينمايم .
بادرود بي پايان
نسيم سحر ــ گرداننده سايتLämna ett svar