”رئیس عمومی اداره مهاجرت در انتقاد ازخود : ”منابع هنگفت برای کنترول

دوسال قبل اداره مهاجرت با تفریط  به دنبال انحراف ناچیز از شرایط  اجازه کار شد  و اکنون رئیس عمومی اداره مهاجرت میکائیل ربینویک از روش اداره خود انتقاد مینماید .
او در یک گفتگو با خبرنگار روزنامه سوینسکا داگبلادت ( SvD)میگوید که منابع بسیار زیاد صرف کنترول تفریط آمیز گردید که این خود یک دلیل برای انتظار طولانی محسوب میگردد.

میکائیل ربینویک سال گذشته بحیث رئیس عمومی اداره مهاجرت مقرر شد . او در خزان سال گذشته بحیث سرپرست اداره مهاجرت ایفای وظیفه می نمود.

Ebba Blume          
گزارش وارزیابی روزنامه سوینسکا داگبلادت (SvD )پیرامون اخراج افراد تحصیلکرده با فن آورمسلکی هم نارضایتی و هم مناظره هایی در مورد اینکه اداره مهاجرت چگونه به درخواست های اجازه کار برای افراد تحصیلکرده و متخصص در عرصه تکنولوژی اطلاعاتی (IT )رسیدگی مینماید  گردید . از جمله اینکه استفاده کمتر از رخصتی های با معاش ( semester)  ویا اینکه کارفرمای سابقه در گرفتن بیمه ها سهل انگاری نموده  و این دلیلی شده برای تصمیم گیری غرض دیپورت همچو افراد .

اکنون میکائیل ربینویک ( Mikael Ribebenvik) رئیس عمومی اداره مهاجرت از خود انتقاد مینماید که اداره مهاجرت طی دو سال اخیر منابع بسیار بزرگ را صرف یافتن نقایص تفریط آمیز شرایط اجازه کاری نموده که در نتیجه سبب طولانی شدن زمان بررسی درخواست های اقامت براساس کار گردیده است .
او فکر میکند که اینهم عواقب قوانینی است که در بسیاری قضایا، غیر متناسب میباشد . او علاوه مینماید که عقیده او و یا دیدگاه دیگران در بررسی قضایای عدلی دخیل و  مناسب نمی باشد و اضافه  میکند که یک حکم محکمه مافوق مهاجرتی که حیثیت خط مشی را داشته و دو سال قبل صادر گردید سبب شد که اداره مهاجرت به این شیوه کار نماید.

پرسش خبرنگار ، به کدام شیوه ؟
رئیس  اداره مهاجرت :درحکم [محکمه مافوق مهاجرتی ] گفته میشود که کوچکترین انحراف در هر ماه میتواند عواقبی را برای مستخدم ببار بیاورد . بعد از صدور این حکم ، اداره مهاجرت به سوابق متقاضی کار( مستخدم )  پیرامون تقاصای اجازه کار و اجازه اقامت در هر ماه نگاه نموده است . برای این کنترول شدید  منابع بزرگ تخصیص یافت . این استراتیژی اگاهانه اداره مهاجرت نبوده بلکه درنتیجه حکم [ محکمه مافوق مهاجرتی و یا محکمه عالی در امور مهاجرت ]بوده است.
ما اینرا طوری تفسیر نمودیم که کوچکترین انحراف از شرایط کاری دلیلی میگردد که بر اساس آن نباید اجازه [ کار و اقامت ] صادر گردد. 

اماتصویری که میکائیل ربینویک ارائه میدهد توسط همه( حقوقدانان ) مورد قبول قرار نمیگیرد . تعداد زیاد حقوقدانان که خبرنگار روزنامه سوینسکا داگبلادت همرایشان  صحبت کرده میگویند که حکم [ محکمه مافوق مهاجرتی ] نباید  بشکلی که اداره مهاجرت آنرا تفسیر مینماید ، تفسیر شود و بخصوص اینکه حکم محکمه در مورد فردی است که شرایط معیشت را پوره نکرده و هیچ چیزی بطور مشخص در مورد خطاها در بیمه گفته نشده است .
 بنابراین ، آیا این تفسیر اداره مهاجرت میباشد؟

 میکائیل ربینویک میگوید:” ما چنین تفسیر نمودیم که کوچکترین انحراف از شرایط کاری دلیلی میباشد که اجازه [ اجازه کار و اجازه اقامت ]صادر نگردد. اگر ما تفسیر نادرستی از حکم محکمه مینمودیم دراینصورت محکمه در امور مهاجرت از فیصله ما حمایت نمی نمودند”. 

تعداد زیاد حقوقدانان میگویند که شما توجه به پرنسیپ تناسب که در قانون اتباع خارجی درج است وبرطبق آن جزا ها نباید غیرمتناسب با تخطی از قانون باشد، توجه ندارید ؟

پاسخ : تا سال 2015 تمام تصامیم ما براساس ارزیابی متناسب اتخاذ میگردید. درانوقت ما به این سوال نگاه مینمودیم که ” آیا شرکت قادر به تامین شرایط کاری خواهد بود؟”. اماسپس براساس حکم رهنمودی { محکمه مافوق مهاجرتی } سوابق شرایط کاری را به بررسی گرفتیم .

اقدامات اداره مهاجرت به دلیلی نقض کنوانسیون اروپایی نیز انتقاد میگردد زیرا این کنوانسیون ازحریم زندگی خصوصی افرادیکه درسویدن کار وزندگی مینمایند حمایت میکند. 
میکائیل ریبنویک :
ـ کنوانسیون اروپایی جزقوانین سویدن محسوب شده و محکمه های مهاجرت در تصامیم شان از آن پیروی مینمایند. محکمه های سویدن از فیصله های ما حمایت مینمایند و این بدین اساس ما از قوانین جاری  تفسیر درست مینماییم .

روزنامه : کارمند(مستخدم)  ماهر و مسلکی بنابر اشتباهات ناچیز کارفرما از سویدن اجراج میگردد . آیا قضاوت تان گاهی نامعقول نمیباشد ؟

 میکائیل ربینویک میگوید:  وقتی یک فیصله غیرمعقول پنداشته میشود که اداره خلاف طرزالعمل محکمه مافوق مهاجرتی عمل نماید . صرف نظر از اینکه من چگونه فکر میکنم، من نمیتوانم قوانین را تغییر دهم . هر زمانی ما انحرافی را از شرایط کاری دریافت نماییم موظف به اجرای حکم محکمه مافوق مهاجرتی میشویم.

 او ادامه میدهد :
ما سعی میکنیم که با تمام توانایی از قوانین جاری پیروی نماییم . بسیاری فکر میکنند که این پیروی مربع شکل { انعطاف ناپذیر} است و ما باید یک گام به عقب  گذاشته در تصامیم خود قضاوت های معقول اتخاذ نماییم . من یک فرد متفکر ام و میتوانم ببینم که نتایج برخی تصامیم خیلی عجیب وغریب است. اما این بدین معنی نیست که نظریات شخصی من بالای چوکات مقررات تاثیر بگذارد.
اداره مهاجرت خود تصمیم میگیرد که چگونه انحرافات{ از شرایط کاری} را جستجو و کنترول نماید .

آیا عاقلانه به نظر نمیرسد که شما منابع زیاد از پول مالیه دهندگان را بمنظورارزیابی سوابق ( ماسبق ) ماه به ماه و چند سال بدنبال کوچکترین انحراف در شرایط استخدام کارمند( مستخدم ) مصرف میکنید؟

میکائیل ربینویک : منابع هنگفت ووقت زیاد بدین شکل فعالیت های کنترولی و پیگیری تفریط آمیز بمصرف میرسد . این هم یکی از دلایل انتظار طولانی و مدت طولانی برای بررسی اجازه  کار( مجوز کار) میباشد. ازینرو من در طرح اقدام ملی که برای حکومت در آغاز سال روان  ارایه کرده ام ، پیشنهاد شده که ما بعوض آن کنترولهای براساس نشان (indikationsbaserade kontroller )انجام دهیم . این بدین معنی که ما آنعده دوسیه هایرا بازرسی خواهیم نمود که نادرست به نظر میرسند .

 بطور مشخص به چی معنی است ؟

پاسخ : میگوییم که ما،  درآمد یک شخص با آگاهی درآمد دوساله { از اداره مالیات } را نگاه میکنیم و می بینیم که معاش ها تقریبا یک کمی از حد معین تجاوز کرده  کنترول متذکره نشان میدهد که مستخدم معاش پائین تر نمیگیرد و ما نیازی نخواهیم داشت که معاش هر ماه وی را ارزیابی کنیم . و اما اگر معاش در مرز حدمعمول قرار داشته در آنصورت ما آنرا ارزیابی خواهیم نمود وامکان دارد که کمبودیهای ناچیز را دریافت کنیم. در اینحالت قضاوت ما براساس شیوه سابق خواهد بود . تفاوت در این است که ما منابع خود را در آنجایی که مفید اند بمصرف خواهیم رساند. اکنون تصمیم در مورد شیوه جدید کار اتخاذ شده است اما پیاده سازی تغییرات به زمان نیاز دارد.

آیا شما شخصا زیر تاثیر این بحث ها قرار گرفته اید؟

پاسخ: میکائیل ربینویک میگوید که بلی ، واضح است که من زیر تاثیر شدید قرار میگیرم . ازینرو من یک گروپ رفرینس را ایجاد کرده که چگونه کار هارا بهتر بسازیم و چگونه شیوه کار را تغییر دهیم .

ارزیابی روزنامه سوینسکا داگبلادت ( SvD) پیرامون ”دیپورت افراد ماهرو ورزیده ” نشان میدهد که طی دو سال تعداد پاسخ های منفی به درخواستی اجازه اقامت دایمی برای مستخدمین با تحصیلات عالی در بخش فن آوری و کمپیوتر بطور چشمگیر افزایش یافته است .

دلایل تصامیم اخراج ها میتواند این باشد که مستخدم رخصتی با معاش کمتری گرفته و مصروف پروژه های کاری در خارج از سویدن بوده ویا اینکه کارفرما ها در قسمت اخذ بیمه تعلل نموده اند .
در سال 2018 در قانون تغییراتی بعمل امد مبنی بر اینکه شرایط کاری برای مستخدمین اتباع خارجی نباید نسبت به مستخدمین اتباع سویدن که در قرارداد کلکتیف ( دسته جمعی ) ویا طرزالعمل در همان کسبه و رشته تسجیل شده ،بدتر باشد. برای اینکه یک فرد تبعه خارج اتحادیه اروپا بتواند شرایط کاری را برای صدور اجازه کاری در سویدن پوره کند ، باید حمایت بیمه که در قرارداد کلکتیف تسجیل شده را داشته باشد.این بدین معنی است که این فرد باید بیمه های مریضی ، صدمه کاری ، حیات و بیمه های تقاعد را داشته باشند. درصورتیکه این بیمه ها را نداشته باشد به تقاضای اقامت براساس کار شان رد میگردد و اداره مهاجرت در مورد دیپورت تصمیم اتخاذ مینماید.

یک حکم محکمه مافوق مهاجرتی در سال 2015 (MIG 2015:11 ) صادر گردید که حیثیت خط مشی را برای همچو دوسیه ها خواهد داشت و تمام محکمه هااز این حکم محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) پیروی مینمایند. حکم محکمه مافوق مهاجرتی پیرامون یک فرد بود که در زمان استخدام خود طی یک مرحله نتوانسته بود شرایط اداره مهاجرت را بخاطر تمدید اجازه کار پوره نماید و بدین معنی که او نتوانسته بود در ماه حداقل 1300- کرون عاید ( معاش ) داشته باشد . در حکم محکمه مافوق مهاجرتی نیز امده بود که اداره مهاجرت صلاحیت دارد تا سوابق شرایط کار ی مستخدم را نگاه نماید.( منبع روزنامه )

ترجمه : نسیم سحر

متن اصلی

https://www.svd.se/migrationsverkets-gd-for-mycket-nitisk-kontroll

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

در انترنیت اخطاریه ها بخش میشود که به سویدن نروید !

رفتار ادارۀ مهاجرت با کارفرمایان (مالکین موسسات) در بخش کمپیوتر و تخنیک، بالای شهرت سویدن در سطح جهان تاثیر گذاشته است. حالا در ویبلاگ ها و تالار های گفتگو در انترنیت اخطاریه های در ارتباط به کوچیدن به سویدن پخش میشود.

خانم Charlotte Olsson متخصص سیاست تجاری در اتاق های تجارت در استکهلم این موضوع را نتیجۀ طبیعی اخراج افراد از سویدن میداند.

آقای Carl Johan Hamiltonمدیر عامل ادارۀ استخدام (Ants) که سالانه صد ها تن را از کشور های خارج از اتحادیه اروپا استخدام میکند میگوید این آوازه که سویدن یک کشوریست که نیروی کار را به سادگی اخراج میکند، پخش شده است. نامبرده میگوید

ـ در گذشته یافتن اشخاص مثلاَ از کشور هندوستان کاری تقریباَ ساده ای بود ولی این کار در جریان سال های اخیر به حد زیاد مشکل شده است. تعدادی زیادی از همین افرادی که بعداَ از سویدن اخراج میشوند نیز (از بابت اخراج شان) مخالفتی نمی کنند زیرا در سراسر جهان به آنها نیاز است.

او در ادامه میگوید

ـ وقتی شخص این امکان را داشته باشد که از میان همه کشور های جهان یکی را انتخاب کند، انتخاب آمدن به سویدن تصمیم خیلی بزرگی است. در این انتخاب عدم اطمینان در این مورد که آیا شخص میتواند در سویدن باقی بماند میتواند نقش عمده داشته باشد.

خانم Charlotte Olsson متخصص سیاست تجاری در اتاق های تجارت در استکهلم نیز به این باور است که اخراج اشخاص مسلکی از سویدن بالای شهرت این کشور تاثیر میگذارد. 
ـ این یک پیامد طبیعی بوده و شرکت ها موسسات نیز از این بابت مشوش میباشند. ما آن اشخاص مسکلی را از کشور اخراج میکنیم که به آنها وابسته ایم.

تلخیص و ترجمه از احمد ضیا دانش
منبع 
https://www.svd.se/expert-utvisningarna-paverkar-sveriges-r…
در همین ارتباط بخوانید 
https://www.afghanha.se/…/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D…/

 

 

 

در همین رابطه در لینک زیر بخوانید :

 

فردی که از رخصتی های با معاش کمتر استفاده کرده بود ـ اکنون با خطر اخراج از سویدن روبرو استLämna ett svar