ديپورتي کريم قاسمي مؤقتاٌ متوقف گرديد

قرار بود ، ديروز چهارشنبه مورخ 4 مارچ 2009 آقاي کريم قاسمي ديپورت شود ، اما خوشبختانه ديپورتي متوقف گرديد  طبق يک اطلاع ، آقاي کريم قاسمي مدت دوماه در شفاخانه سهالگرين يوتيبوري در بخش رواني بستر بود و زمانيکه او از شفاخانه رخصت شد، دست به خود کشي زد و گردن خود را خون آلود ساخت . او دو تصديق از دکتوران داشته که وضعيت رواني وي رادر حالت بدتوصيف ميکند وخطر خود کشي درذهن شان  بملاحظه رسيده است . آقاي قاسمي بعداٌ به توقيف خانه متتقل شد و گرچه توقيف  و اخراجي شان به محکمه مهاجرتي يوتيبوري شکايت شده است . سفير افغانستان در اوسلو نيز اعتراضيه رسمي به وزارت خارجه و مراجع ديگر سويدني سپرده است . آقاي کريم ، پيلوت طياره ايکه ايشان را به کابل ديپورت کند ، متقاعد ساخته که وي مصمم بوده که بعد از ديپورتي دست به خود کشي خواهد زد . در نتيجه  ديپورتي آقاي کريم قاسمي موقتاٌ متوقف گرديد ووي  دوباره به توقيفگاه  منتقل شد  Lämna ett svar