دو عضو پارلمان کشور خانم سابرينا ثاقب، آزيتا رفعت به همراهيی سينماگر مطرح خانم ديانا ثاقب در استکهلم

 :به مناسبت حضور اين سه شخصيت سياسی ـ اجتماعی و هنری کشور، برنامه های در نظر گرفته شده است

روز يکشنبه 31 می
نشست خاص برای زنان و دختران جوان
بين ساعات 10:00 تا 13:00

ديدار آزاد با همه هموطنان مقيم استکهلم
 بين ساعات 14:00 تا 17:00 عصر

 در تریکنتس ويگن 1 واقع در ليلی هولمن، استکهلم

 Svenska Afghanistankommittén Stockholm
Trekantsvägen 1
117 43 Stockholm

و روز دوشنبه اول جون
سيمينار، کميتهء سويدن برای افغانستان به همکاريی انستيتوت سياست خارجی (UI)
بين ساعات 9:30 تا  11:30 در  دروتنينگ کريستيناس ويگ 3

 Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

نمايش فيلم ( بيست و پنج در صد) سينماگر جوان و مطرح، خانم ديانا ثاقب
بين ساعات 18:00 تا 20:00
در سينمای زيتا واقع در بيرير يرلس گاتن 37

Biograf Zita, (Birger Jarlsgatan 37, Stockholm
تفصيل مطلب

 

https://www.afghanha.se/meddelande-/424-tva-unga-kvinnliga-parlamentariker-fran-afghanistan-gaestar-stockholm-31-maj-3.html

 Lämna ett svar