دو جوان افغان اقامت دريافت نمودند

امروز سه شنبه مورخ 17 فبروري 2009 از يک دوشيزه افغان بنام هيلي جان نيکزي نامهء اخذ کرديم و براي مان مژده دريافت اجازه اقامت در مدت کمتر از يکسال داده است

. ايشان امروز تيلفوني نيز تماس گرفته بودند ووعده دادند که طي نامه ء اين خبر خوش را به گوش تمام افغانان عزيز برساند . در نامهو دوشيزه هيلي جان نيکزي که به زبان انگليسي تحرير گرديده،  آمده است او با برادرش رامزجان نيکزي از شهر مزارشريف هستند ودر ماه مارچ 2008 به سويدن پناهنده شدند و بعد از مصاحبه روز جمعه مورخ 13 فبروري اجازه اقامت دايمي دريافت کردند . آنها اکنون در يک قريه کوچک فروسيکه واقع ويکشو زندگي ميکنند . دوشيزه هيلي جان از سايت انجمن افغانها به نيکي ياد کرده و هميشه با خواندن خبر هاي خوش در زمينه ، اميدوار ميگرديدند و ازهمينرو خبر خوش اخذ اجازه اقامت خود شانرا نيز خواستند با هموطنان خويش درميان بگذارند.مادر حاليکه دريافت اجازه اقامت  را به اين دو جوان افغان از صميم قلب تبريک گفته و يکجا با آنها خوشي خواهيم نمود. نسيم سحر ــــــDear Sahar, Salam, as per conversation through mobile phone today,  we are sending required information regarding our permanent stay in Swedan to you to upload in the site releated afghan people if it is necessary. We are sister and brother, Helai and Ramiz NIkzai from Mazar-e-Sharif. we have come in Swedan on March 2008. and we got positive after interview on friday 13 Febuary 2009, and we live in a small village of Växjö called Fröseke.  I hope writen inforamtion will be the requierd.  Thanks,  H&R Lämna ett svar