دوم ماه می آخرین روز تسلیمی اظهارنامه های مالیاتی

روز پنجشنبه دوم ماه می آخرین روز تسلیمی اظهارات مالیاتی است. غزض معلومات بیشتر به سایت مخصوص اظهارنامه های مالیاتی اداره مالیات سویدن مراجعه نمائید.غرض مشاهده سایت به اینجا کلیک کنید

اگر به رهنمایی و کمک بیشتر نیاز دارید با شرکت حسابداری الیاس تماس بگیرید

 Lämna ett svar