دشواری های پناهجویان و متقاضیان پناهندگی دربازکردن حساب بانکی

محمدعقیلی

 پناهجویان و متقاضیان پناهندگی که برای گشودن حسابی بانکی در یکی از بانک های سوئد اقدام می کنند، بادشواری روبرومی شوند. این بانک ها شرایط سختی را دررابطه با ارائه ی مدارک شناسایی ازطرف پناهجویان تعیین کرده اند که تامین آن برای پناهجویان آسان نیست

 

Bankkort Foto: Tomas Oneborg/ SvD  SCANPIX
      

 

برخی از بانک ها با ارائه ی مدارک شناسایی ازکشور متبوع پناهجو برای بازکردن حساب موافقت می کنند، اما ممکن است شعبه ی دیگری از همان بانک، مدرک ارائه شده را کافی نداند. این امر باعث می شود تا پناهجویان امکان پرداختن به کار را ازدست بدهند.
سیاست جدید پناهنده پذیری سوئد براین تاکیددارد که هرمتقاضی پناهندگی درصورتی که زمان رسیدگی به پرونده ی او بیش از چهارماه اعلام شود، می تواند از امکان پرداختن به کار برخوردارباشد. یکی از مسائل مربوط به این امر، داشتن یک حساب بانکی برای واریزحقوق است. با عدم موافقت بانک ها برای بازکردن حساب برای پناهجویان، آنها امکان کار و اشتغال را نیزبه این دلیل که حسابی برای ارائه به کارفرما برای واریز حقوق خود ندارند، ازدست می دهند.
یکی از مسئولان اداره ی کل امورمهاجرت کرولين هينجيرد درگفتگویی با آلبریکو لپینی از مرکزخبر رادیوی بین المللی سوئد بردشواری پناهجویان دراین زمینه اشاره می کند و می گوید که بسیاری از کارفرماها  با این که مایل به پرداخت دستمزد پناهجویان بصورت نقدی هستند، اما به این دلیل که دربیشتر قراردادها چنین امری گنجانده نشده، از قبول آن خودداری می کنند.به گفته ی کارولین هنیه رد این موضوع به وزارت امور مهاجرت اطلاع داده شده تا بتواند راهی برای حل این مشکل پیداکند.
درحال حاضرهرمتقاضی پناهندگی از اداره ی کل امور مهاجرت  کارت ICA  دریافت می کند. اداره  مهاجرت کمک هزینه ی این متقاضی را دراین کارت ها واریز می کند و او می تواند با این کارت خریدکند یا مبلغ دریافتی را از کارت خود برداشت کند. واریز پول به این کارت  تنها در اختیار اداره کل امورمهاجرت است. به گفته ی کارولین هنیه رد، این کارت شخصی نیست و متعلق به اداره مهاجرت است و درصورت پرداختی ازطرف کارفرما در آن، آن مبلغ به جای رسیدن به دست پناهجو به حساب دولت واریزمی شود. مذاکراتی دراین مورد میان اداره ی کل امورمهاجرت و بانک های سوئد درجریان است، اما کارولین هنیه رد تاکیدمی کند که با تعیین شرایط دشواری دررابطه با مدارک شناسایی ازسوی بانک ها، امکان زیادی برای توافق با آنها وجود ندارد.
اداره ی کل امورمهاجرت، اشتغال متقاضیان پناهندگی را امکانی برای آشنایی بیشتر آنها با جامعه   می داند و به همین دلیل ازوزارت امورمهاجرت و دولت خواسته است تا بانک ها را به گشودن حساب بانکی برای متقاضیان پناهندگی راضی کنند

منبع : سايت پژواکLämna ett svar