داکترمحمد آصف حلیمی تیزس های دوکتورای خود را دفاع نمود

داکترمحمد آصف حلیمی تیزس های دوکتورای( PhD) خود را دفاع نمود

موضوع رساله علمی دوکتورا : نوآوری در تداوی امراض پانقراص

هدف تحقیق ویا ریسرچ :

پائین آوردن فیصدی کمپلیکیشن ها (Komplication) یا اختلاطات در عملیات های تومور های سلیم و خبیث پانقراص [ احضائیه ها نشان میدهد که اضافه از پنجاه فیصد عملیات های پانقراص توأم با اختلاطات بوده است.]

برای رسیدن به هدف فوق الذکر نکات ذیل دراین تحقیق مدنظر گرفته شده است:

ـ بهتر ساختن نتایج عملیات های جراحی پانقراص.

ـ سهولت در تشخیص و تداوی کیست های پانقراص و دریافت فکتور های ضمنی که بالای نتایج تداوی تاثیر دارد.

این کار تحقیقی در چوکات چهار پروژه یا ریسرچ انجام شده است.

پروژه اول و دوم : ارزیابی رول بکتری های موجود در دهن که بالای انذار (prognos ) تداوی کیست های پانقراص تاثیر منفی دارد [ قبلا در مورد رول این بکتری ها در تداوی کانسرهای( سرطان های) پانقراص تحقیق شده بود.]

پروژه سوم : غرس حجرات ( Transplatation) تولید کننده انسولین (Insulin ) در جگر بعد از عملیات های که غده پانقراص کاملا کشیده میشود( بعد از کشیدن غده پانقراص ، حجرات مخصوص پانقراص را که انسولین تولید میکند از تومور جدا نموده آنرا در جگرغرس مینمایند.به این ترتیب حجرات غرس شده در جگر ، انسولین تولید نموده از تولید مرض دیابت جلوگیری می شود).  

پروژه چهارم : مقایسه نتایج تداوی بین اجرای شیموتراپی قبل یا بعد از عملیات جراحی در کانسرهای ( سرطان های ) پانقراص که رگ های خون ( ورید های بزرگ که در ناحیه وجود دارد) مصاب شده باشد.

داکترحلیمی کار تحقیقی هر چهار پروژه را که مدت 6 سال را در بر گرفت با موفقیت انجام داده نتایج حاصله از آن را ضمن کنفراس های متعدد در سویدن ، دنمارک و امریکا برای هم مسلکان ارائه نمود و نتایج نهایی تحقیقات خود را ضمن یک کتاب به نشر رساندکه امیدوارم نتایج حاصله از آن در بهتر شدن شرایط تشخیص و تداوی امراض پانقراص مؤثر واقع شود.

نوشته : داکتر محمد عارف حلیمی

گفتنی است که داکتر محمد آصف حلیمی متخصص و جراح ورزیده در بخش امراض پانقراص ، تیزس های (Thesis ) رساله علمی دوکتورای خود را بتاریخ 31 ماه می 2024 در سالون بیرکه شفاخانه هودینگه انستیوت کارولینسکا در حضور پروفیسوران و دانشمندان ، محصلان طب و اعضای خانواده و دوستان حلیمی بطور درخشان دفاع نمود . در پایان ، هیئت علمی انستیتوت کارولینسکا تیزس های دوکتورای جناب داکتر محمد آصف حلیمی را تائید کرد و درجه علمی دوکتورا( PhD) را در علوم طبی برای داکتر محمد آصف حلیمی تفویض نمود.

دریافت تفویض درجه علمی دوکتورا در عرصه علوم طبی برای دوکتور ، داکتر آصف حلیمی یک افتخار بزرگ نه تنها برای ایشان و خانواده حلیمی بلکه تمام افغانهای عزیز در سویدن نیز میباشد.

ادمین های سایت و فیسبوک افغانهای سویدن این موفقیت پرافتخار را نه تنها برای دوکتور محمد آصف حلیمی و خانواده اکادمیک حلیمی بلکه برای سایر دوستان ، عزیزان و افغانهای عزیز تبریک گفته پیروزی های مزید برای دوکتور محمد آصف حلیمی آرزو مینمایند.Lämna ett svar