خودداری کودکان پناهجوی تنها از معرفی خویشاوندان خود

اداره ی کل امورمهاجرت اعلام کرده است که کودکان و نوجوانان پناهجو هنگام ورود به سوئد خود را تنها و بدون هروابسته ای معرفی کرده و از اعلام داشتن خویشاوندی درسوئد و یا کشورمتبوع خود خودداری می کنند. به این دلیل این اداره می خواهد که با همکاری وکلای محلی، والدین و یا دیگر خویشاوندان این کودکان را در کشورهای خودشان جستجو و شناسایی کند

 کودکان پناهجوی تنها از معرفی خویشاوندان خود خودداری می کنند

گفته می شود که خودکشی رونی، نوجوان ۱۵ ساله عراقی درمرکز نگهداری از کودکان پناهجوی تنها در فليپستاد ضرورت چنین اقدامی را بوجودآورده است. او اعلام کرده بود که هیچ خویشاوندی ندارد، اما چند روز پس از خودکشی او  برادرش که در سوئد زندگی می کند به محل نگهداری او مراجعه کرد. مقامات اداره ی کل امورمهاجرت احتمال می دهند که والدین او نیز درعراق زنده باشند. 
در رابطه با یافتن خویشاوندان کودکان پناهجوی تنها، مدیران اداره ی کل امورمهاجرت برضرورت ایجاد روش هایی خاص برای انجام سریع تر و دقیق تراین جستجو تاکیدمی کنند. آنها می گویند که سازمان های غیردولتی مانند صلیب سرخ  اقداماتی را بصورت مستقل دراین زمینه انجام می دهند، اما چون اطلاعات خود را دراختیارنهادهای دولتی ازجمله اداره ی کل امورمهاجرت قرارنمی دهند، این  نهادها باید خود به یافتن راه کارهایی دراین زمینه اقدام کنند. 
از حدود ۹۰ کمون در سوئد که کودکان پناهجوی تنها را می پذیرند، تنها کمتراز یک سوم آنها برنامه هایی برای یافتن خویشاوندان این کودکان دارند. درعین حال مسئولان این کمون ها می گویند که برای یافتن خویشاندان این کودکان و تماس گرفتن و فراخواندن آنها درصورت لزوم، اغلب به دلیل فاصله ی مکانی بادشواریی های زیادی روبروهستند. یک مورد دیگر دررابطه با رسیدگی به این کودکان، تفاوت های زیادی ست که در کمون های مختلف مشاهده می شود. اینگر اشینگ، مدیرسازمان نجات کودک   وجود این تفاوت ها دررفتاربا کودکان پناهجوی تنها مورد انتقادقرارمی دهد و می گوید که وزرا و مقامات مسئول باید دستورالعمل و مقررات یکسانی را دراین زمینه تدوین کنند. 
اما توبیاس بیلستروم، وزیرامورمهاجرت تغییرمقررات و قوانین را ضروری نمی داند و بر انجام بهتر مقررات فعلی تاکیدمی کند.
مقامات اداره ی کل امور مهاجرت درمورد دلیل پنهان کاری کودکان پناهجوی تنها ازوجود والدین و دیگرخویشاوندان خود و اعلام این که هیچ خویشاوندی درسوئد یا حتی کشورمتبوع خود ندارند، به ترس آنها از پذیرفته نشدن اشاره می کنند.
دیدار قائمی از مسئولان انجمن افغانی شمع درمالمو که به مسائل پناهجویان می پردازد نیزچنین ترسی را عامل اصلی پناهندگی این پناهجویان می داند.
 گفتگو با دیدار قائمی
به گزارش اداره ی کل امورمهاجرت درسال جاری ۸۲۸ کودک و نوجوان تنها  به سوئد آمده و درخواست پناهندگی کرده اند و انتظارمی رود که شمار آنها تا پایان سال به ۱۶۰۰ نفر برسد. این میزان ۱۰۰ نفر بیش از سال گذشته و ۲۰۰‌نفر بیش از میزانی ست که برای امسال تخمین زده شده بود.  

ازمجموع کودکان تنهایی که ازآغازسال تاکنون به سوئد پناهنده شده اند ۳۲۹ نفر ازافغانستان، ۲۷۸ نفر از سومالی و ۵۶ نفر ازعراق هستند.

منبع : سايت راديوي سويدن ( پژواکLämna ett svar