خبرتيا

ګرانو هیوادوالو لوې اختر مو نېکمرغه!
د زلمو پاڅون ټولنی د لوې اختر او د خپلی پرانستنی په مناسبت یو محفل په نظر کښی نیولی دی


Lämna ett svar