حکومت در مورد پيشنهاد مقررات جديد مهاجرت به اساس پيوند خانوادگي به موافقت رسيد

قرار است ” مقررات جديد مهاجرت به اساس پيوند خانوادگي ” که شرايط سختگيرانه را مطرح مينمايد ، بعد از تصويب پارلمان سويدن از تاريخ اول ماه اپريل 2010 نافذ گردد

 

برطبق اين پيشنهاد ، آن افرادي ميتوانند که اعضاي خانواده خود را به سويدن غرضزندگي کردن بيآورند( اقامت بگيرند ) که توان و قدرت  اعاشه واباطه اعضاي خانواده را داشته باشند . فردي که در سويدن اقامت دايمي گرفته و ميخواهد  خانم و يا شوهر خود رابه سويدن بيآورد،  بايدنخست کار  ( درآمد ) و مسکن مناسب براي زندگي داشته باشد . اين پيشنهاد داراي چندين استثناء ها ميباشد . از جمله ، پناهندگان مطابق کنواسيون ژنيو ، اطفال تنها و خانواده هاي داراي اطفال ، شامل اين مقررات نميگردند. پدري که به سويدن پناهنده شده است ، مقررات جديد شامل حال  اطفال و خانم وي نميگردد. در طرح اولي حکومت خانواده هاي طفل دار شامل استثناات نبود ، اما پافشاري حزب دموکراتهاي مسيح و حزب مردم باعث تغييرات کنوني شد . همچنان بسياري نهاد هاي مدافع حقوق پناهجويان و ادارات مخالف طرح اولي بودند. اما اکنون رئيس عمومي صليب سرخ از راضي بنظر ميرسد و گفته که 90 در صد مهاجرين ازين مقررات استفاده خواهند نمود.
تفصيل موضوع را در لينک زير به زبان سويدني مطالعه نمائيد
 Försörjningskravet gäller inte alla
اما حقوقدان ” نجات اطفال ” ميگويد که استثناء هاي مقررات ، تمام اعضاي خانواده اطفال را دربر نميگيرد ؛ مثلاٌ طفل يتيم از برادر ويا خواهر کلان خود جدا ميگردد. ازينرو اين سازمان طرح کنوني را مورد انتقاد قرار ميدهد.
در لينک زير تفصيل آنرا مطالعه کنيد
 فيصله حکومت در زمينه را در لينک زير مطالعه کنيد
 
Lagrådsremiss
Försörjningskrav vid anhöriginvandring
نسيم سحر
   


Lämna ett svar