حميده عبداله چهره آشنای هنری

هزار نقش بر آرد زمانه و نبود
يکی چنانکه درآهينه تصورماست

ماداميکه از کلمه ء هنر يا هنرمند سخن به ميان می آيدبی ارتباط نيست که دو معني از مفاهيم انرا بياد بياوريم. هنر يعنی معرفت امری توأ م با ظرافت و ريزه کاری. هنرمند, اشتغال به يکی از هنرهای زيبا, که بدون ترديد نام حميده عبداله با این دو مفهوم پيوند ناگسستنی دارد.
خانمی که در شرايط دشوار هنری در کشور در مقابل همه ء نا هنجاريها دست و پنجه نرم کرد و از فضای پر از مشقات زندگی آن هم در عرصه هنر در تأ تر موفقانه از آزمون زمان بدر آمد و به چهره ء شناخته شده ء هنری کشور مبدل گرديد.
آری: شرايط پر از مخاطره ا يکه هنوز در برابر این نيمه ء از پيکره ء جامعه ما يعنی در مقابل زن بيداد ميکند و روز تا روز فضای مکدری را بر سرنوشت آنها رقم ميزند
بلی. حميده عبداله در يک خانواده ء روشنفکر به دنيا آمده و بعد از دوره ء تحصيل در مربوطات وزارت اطلاعات و کلتور عز تقرر ميابد.
پس از مدت يک سال کار به کابل تياتر مراجعه و علی الرغم تمايل فاميل در رشته هنری , موصوفه نظر به علاقه خاصی که داشت شامل وظيفه ميشود و از اینجا است که با عزم و اراده متين بکار هنری آغاز مينمايد.
اولين گام هنری نام برده سهم در درامه (او پدرم نيست )که برايمدت طولانی به نمايش گذاشته ميشود با اجرای پارچه های متنوع متبارز ميگردد

.

 

 

حميده عبدالّه صرف به هنر تياتر بسنده نکرده بلکه به مشغله هنر سينما و تلويزيون نيز دست رسی پيدا مينمايد و اولين بازی سينمايی اش در فلم رابعه بلخی روی پرده سينما ظاهر ميشود و بهمين ترتيب در ساير فلم هانيز نقش های زياديرا ايفا ميکندکه منجمله ميتوان از فلمهای چون فرار, جنايتکاران ,عروس ,مرد ها را قول است ياد آوری نمود.
حميده عبدالّه در بر نامهای تلويزيونی کشور سهم فعال داشته و علاوتا در پروگرامهای راديويی مانند کورنی زوند, رهنمای خانواده, درامه ها, داستانهای دنباله دارو همچنان سريال تلويزيونی بيست و هشت قسمته که از جانب سازمان ملل متحد راه اندازی شده بود نقش های مرکزی را بعهده داشته است.
حميده عبدالّه در نمايشنامه رهنمای معاملات در همکاری با هنرمندان سرشناس کشور حاجی محمد کامران و حسين بايقرا شهرت بسزايی کسب نمود.
حميده عبدالّه از طريق هنر تياتر¡ سينما و تلويزيون دوشادوش ساير زنان کشور در دفاع از حقوق زنان و عليه نابرابريهای اجتماعی در کشور سعی و تلاش بی پايانی نموده است
حميده عبدالّه در وظايف هنری اش خوب درخشيده و در ميان مردمش جايگاه خاص خود را پيدا کرده اما با تاسف بنابر بيعدالتيهای مسلط در جامعه و بخصوص زن ستيزی نه تنها مورد تقدير و تمجيد قرار نگرفته بلکه زمينه رشد فعاليتهای هنری اش نيز در ساحه محدود قرار گرفته بوداما بگفته خودش بهترين تقديرنامه برايش خدمت به مردم و تشويق مردم بوده است.
شرايط جنگ و اوضاع پيچيده وطن ديگر نه تنها مجال فعاليت هنری بلکه فضای زيست را برای حميده عبدالّه چنان ضيق ساخته که با الا خره مجبورا مصمم ميشود تا کابل را ترک بگويد و پس از مدتی اقامت در مزار شريف بصوب کشور روسيه رخت سفر ببندد.
حميده عبدالّه در عا لم غربت و شرايط دشوار مهاجرت نيز آرام ننشسته و با شرکت در تجاليل ر وز های ملی و بين المللی با اجرای پارچه های تمثيلی جالب درد ورنج هم وطنان خودرا التيام ميبخشد. وی در شهر ماسکو در تهيه فلم شيرين گل و شيرآغا که توسط` انجينير لطيف تنظيم شده بود جايگاه خود را در بيان و انعکاس مشکلات واقعی مردم ميهن درين فلم پيدا مينمايد و در همکاری باهنر مندان محبوب کشور حاجی محمد کامران. عزيز ا لّه هدف و ديگران با ادای نقش های برازنده شهرت بيشتر را کمايی مينمايد .
زندگی در ديار غربت حميده عبدالّه را در شهر ماسکو نيز به مشکلات زيادی مواجه ساخته و مجبور ميشود بکشور سويدن پناهنده شود و سعی ميورزدتا فعاليتهای هنری اش را دوباره سرو سامان بدهد. در همين زمان انجمن هنری افغانها در امريکا از يک تعداد هنرمندان کشوری دعوت بعمل مياورد که در جنب ساير هنرمندانی چون حاجی محمد کامران, عزيزالّه هدف, حسين بايقرا, نعمتی,بنفشه و انجينير لطيف ,حميده عبد الّه به امريکا سفر مينمايدو در شهر های لاس انجلس¡ کاليفورنيا¡ واشنگتن و ورجينيا بر نامه های جالب هنری را در سال 1997 اجرا ميکنند. .
همچنان در سال دوهزار ميلادی نمايشنامه ديگريرا که بيانگر زندگی جوانان در دنيای غرب بود در شهر گوتنبرگ سويدن راه اندازی نمود و سپس در سال 2002 نمايشنامه ايرا بنابر دعوت و همکاری همه جانبه ستوری گلاب در کشور هاليند در دست اجرا گذاشت که مورد استقبال گرم همه قرار گرفت.
همچنان در همين سال برنامه انتقادی,انتباهی, آموزشی و فرهنگی را بدعوت فريد امين در شهر هامبورگ آلمان اجرا نمودکه همزمان با آن کنسرت جالب و ديدنی استاد مهوش بنمايش گذاشته شده بود.

بهمين ترتيب در سال 2004 و امسال 2005 نظر بتقاضای مهنيلا هاشمی در سال نو در شهر فرانکفورت و دعوت آقای خروتی و همکاری ستوری پروگرامهای جالب هنری تياتر که همزمان کنسرت خانم پرستو و آقای رحيم مهريار به گويندگی آقای غوث زلمی تنظيم يافته بود اجرا ميگردد.
حميده عبدالّه در همين سال نظر بدعوت انجمن سراسری زنان هامبو رگ بمناسبت هشتم مارچ روز همبستگی بين المللی زن به آلمان سفر کرده و افتخار دريافت جايزه ( مجسمه زن و روشنگری) را کمايی منمايد
علاوتا در همين سال موصوفه از طرف انجمن افغانهای سويدن به اشتراک جوان با استعداد و نو آموز نجيب رحيمی و رخساره خانم به استاکهلم سفر نموده و پارچه جالبيرا به نمايش گذاشت.
در حال حاضر حميده عبدا لله بخاطر سهمگيری در يک فلم کوتاه هنری در رابطه بزندگی افغانها که از طريق يک کمپنی دانمارکی سازماندهی ميشود به آنکشور دعوت شده است.
بايد علاوه نمود که نبود هنر مندان تياتر در اين شهر بعضا اتفاق می افتد که حميده عبدالّه در اجرای برنامه های هنری از همسر خو د عبدالّه گنجعلی استعانت نمايد.
قابل ياد آوريست که علاوه برين حميده عبدا لله مسوليت کار ديگر اجتماعی را نيز بعهده دارد که بحيث ريسه انجمن فرهنگی ميهن آنرا ايفا مينمايد.
ما موفقيت مزيد شان را در امر وظايف اجتماعی تمنا برده سعادت بيشتر شانرا آرزو ميبريم.Lämna ett svar