حمایت از مدرسه و آموزشگاه اناثیه نورستان

مدرسه و آموزشگاه اناثیه نورستان که به کمک مالی خانم راحله آتش از استاکهولم در کابل فعالیت مینماید. ما از فعالیتهای خیرخواهانه و انسانی خانواده گرامی آتش قدردانی میکنیم .Lämna ett svar