حزب چپ و انتخابات پیش رو

حزب چپ سوئد  روز گذشته برنامه ی انتخاباتی خود را معرفی کرد. حزب چپ در برنامه ی انتخاباتی خود بر اصل برابری، رفاه عمومی و حریم خصوصی افراد تاکیدکرده است.  دراین مورد دبیرسیاسی حزب می گوید که این موضوعات مهمی هستند که چهره ی حزب و جهت های موردنظرحزب را معرفی خواهندکرد و به دلیل همکاری با دو حزب دیگر مشترکا مورد بث و گفتگوقرارخواهندگرفت

 Anki Ahlsten, vänsterpartisekreterare

به نظر شورای رهبری حزب چپ که می خواهدپاسخ روشنی درمورد اولویت های مورد نظر خود پیش از انتخابات سال آینده بدهد، رفاه عمومی ازمهم ترین مسائل انتخاباتی ست. رهبری حزب تاکید می کند که هدف، تنها کاستن از آسیب هایی که سیاست های دولت بورژوایی ایجادکرده نخواهدبود، بلکه بهترکردن آن موردنظراست. مسئله ی مهم دیگر برای رهبری حزب چپ، برابری ست.
آنکی آهلستد، دبیرسیاسی حزب دراین زمینه به حق داشتن کارتمام وقت و محدودکردن کارموقت و تصویب قانونی برای مواردی که طرفین استخدامی به توافق نمی رسند و همچنین تغییراتی در کمک هزینه ی والدین باتوجه به استفاده ی بیشترزنان  اشاره می کند.
درمسائل مربوط به رعایت حریم خصوصی افراد، حزب چپ خواستار لغو قانون شنود رادیویی  و همچنین قانون منع پیاده کردن آثار صوتی و تصویری  f  است.
بخش اقتصادی و ازجمله میزان افزایش مالیات ها و آینده ی صندوق بیکاری دراین برنامه با جزییات مطرح نشده اند و قراراست پس از مذاکره با دو حزب دیگر بلوک سبز و سرخ و درتوافقی با آنها اعلام شود.

منبع : سايت پژواکLämna ett svar