حزب چپ میخواهد که قیمت برق برای مصرف کنندگان سویدنی کمتر از قیمت صادرات برق باشد

قیمت بسیار بلند برق در مرکز محراق عامه قرار گرفته است و اکنون حزب چپ (V ) می خواهد مدل جدیدی را معرفی کند که به معنای قیمت پایین تر برای مصرف کنندگان برق در داخل سویدن میباشد و برق صادر شده باید کمافی السابق به قیمت بازار فروخته شود.
به گفته حزب چپ(V ) از هم اکنون، در آستانه زمستان، برطبق این مودل امکان جداسازی بازار داخلی از بازار خارجی (صادرات) به این روش وجود دارد.
گفتنی است بر اساس خبر رادیوی سویدن برطبق اعلام بورس برق شمال اروپا (Nordpol) ، فردا قیمت برق از 2.93 کرون در هر کیلووات فی ساعت امروزی به 4.47 کرون افزایش خواهد یافت.
این افزایش سرسام آور قیمت برق در سویدن در شرایطی صورت میگیرد که سویدن به بزرگترین صادرکننده برق در اروپا تبدیل شده و از فرانسه پیشگیری نموده است. روزنامه اکسپریسن (Expressen ) به نقل ازگزارش رویترز(Reuters) مینویسد که ”سویدن از فرانسه پیشی گرفته و اکنون بزرگترین صادرکننده برق خالص (nettoexport ) اروپامیباشد. به گفته شرکت تحلیلی (Enappsys) ، این بیشتر به دلیل کاهش صادرات فرانسه است تا افزایش تولید برق سویدن.
قیمت های رکورد برق در تابستان:
اِیما بوری ستروم(Emma Borgström) کارشناس قیمت برق و مدیر فروش درشرکت برق (Eon) ، دیروز به روز نامه اکسپرسن (Expressen) گفت که خطر بالا رفتن قیمت برق در فصل های خزان و زمستان در دمای سرد وجود دارد.
برطبق گزارش روزنامه اکسپریسن (Expressen ) ، سویدن در نیمه اول سال، مقدار 16 تراوات فی ساعت (Terawattimme (TWh) ) برق عمدتاً به فنلند و دنمارک صادر کرد.
فرانسه معمولاً کمی بیش از 20 تراوات ساعت(Terawattimme (TWh) ) برق خالص صادرات (nettoexport ) داشت ، اما اکنون تولید فرانسه کاهش یافته است و برعکس این کشور در عوض 2.5 تراوات فی ساعت برق خالص (nettoimport) واردمی کند.
گفتنی است که تراوات فی ساعت برق واحد اندازه گیری و سنجش برق است
.[ 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kWh; 1 TJ = 0,278 GWh]
[1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh; 1 GWh = 3,6 TJ.]
• مورتن بریمن(Mårten Bergman) ، مدیر واحد انتقال و بازار برق درشرکت برق (Svenska kraftnät ) معتقد است که این پیشنهاد حزب چپ (V ) ممکن است با قوانین اتحادیه اروپا در تضاد قرار گیرد، اما نوشی دادگستر رهبر حزب چپ (V) با آقای مورتن بریمن موافق نیست و می گوید که : ”ما فکر نمیکنیم که این پیشنهاد با قوانین اتحادیه اروپا مغایرت داشته باشد”.
به باور ما ، افغانهای سویدن این خوبترین پیشنهادی است که حزب چپ مطرح کرده و آن اینکه قیمت برق برای مصرف کنندگان سودینی باید کمتر نسبت به قیمت اکسپورت برق برای خارج ازسویدن باشد.
ترجمه و تلخیص از نسیم سحر
منابع :
روزنامه اکسریسن مورخ 11 اگست 2022


Lämna ett svar