حزب محیط زیست و انتخابات پیش رو

حزب محیط زیست   در روزهای تعطیل نشستی انتخاباتی را در شهر اوره برو برگزارکرد. در برنامه ی انتخاباتی این حزب ازجمله  سیاست آب و هوایی و زیست محیطی، افزایش عدالت و بهبود شرایط کار شرکت های کوچک، معرفی شدند. دراین برنامه همچنین کاهش ساعات کار برای والدین دارای فرزند خردسال نیز مطرح شده است.
درنشست انتخاباتی حزب محیط زیست، پیتر اریکسون از سخنگویان حزب گفت که حزب محیط زیست ناگهان به زن زیبای جشن تبدیل شده و همه می خواهند با او برقصند

  پیتر اریکسون، یکی از دو سخنگوی حزب محیط زیست

با افزایش آرای حزب بیگانه ستیزدموکرات های سوئد در نظرسنجی های اخیر و احتمال ورود این حزب به پارلمان ، تمام احزاب بورژوایی اعلام کرده اند که ترجیح می دهند به جای این حزب با حزب محیط زیست همکاری کنند. دراین زمینه فردریک راین فلدت، نخست وزیر و رهبرحزب مودرات نیز از همکاری با حزب محیط زیست استقبال کرده است. او روزجمعه ی گذشته گفت که باید قابلیت های این حزب را موردبررسی قرارداد. این حزب اینک با عضویت در اتحادیه اروپا موافق است و در زمینه ی مهاجرت نیروی کار نیزنظرات مشابهی با احزاب بورژوایی دارد، موضوعی که بحث درمورد آن با احزاب چپ دشوارشده و برای حزب دموکرات های سوئد نیز بسیار حساس است.
در پاسخ به چنین اظهارنظرها و دعوت احزاب بورژوایی برای همکاری با حزب محیط زیست، پیتراریکسون، سخنگوی حزب چنین دعوتی را به حبابی تشبیه می کند که گیج و گول به این سو و آن سو می رود.
پیتر اریکسون تاکیدمی کند که همکاری در دولت اتحاد بورژوایی موضوع جالبی برای حزب محیط زیست نیست. او می گوید که تلاش حزب همواره آمادگی برای تشکیل دولتی آلترناتیو بوده و نمی خواهد که به عقب برگردد و به حزبی کمکی برای مودرات ها تبدیل شود

منبع : سايت پژواکLämna ett svar