جلسه سالانه انجمن افغانها در سويدن

قراراست جلسه سالانه انجمن افغانها بتاريخ 5 اپريل 2009 از ساعت 11.30 الي 15.30 در سالون فابيان آ ب اف  ستوکهولم تدوير يابد

اجنداي جلسه:

1ـ  گزارش فعاليتهاي هيئت اجرائيه انجمن طي يکسال توسط محترمه فريده زيرک رئيس انجمن

2ـ  گزارش کميسيون بررسي و کنترول انجمن

3ـ  بحث پيرامون گزارش اساسي

4ـ  صدور فيصله پيرامون چگونگي رفع مسووليت هيئت اجرائيه

5ـ  گزارش کميسيون تدارک انتخابات

ـ  انتخاب هيئت اجرائيه ( رئيس ، معاون ، منشي و اعضاي هيئت اجرائيه )

ـ  انتخاب اعضاي کميسيون بررسي و کنترول

 ـ  انتخاب اعضاي کميسيون تدارک انتخابات

ورود افغانهاي عزيز آزاد ميباشد. جهت اشتراک در رأي گيري  وانتخاب شدن  و انتخاب کردن بايد عضو انجمن شد و حق العضويت پرداخت . افغانهاي عزيز همچنان ميتوانند بعنوان مهمان ، در جلسه حضور داشته باشند

در جريان جلسه تفريح غرض صرف غذا و نوشيدن چاي و قهوه ، درنظر گرفته شده است

آدرس :

ABF Stockholm,  Sal Fabian , besöksadress: Sveavägen 41 2tr
tel 08-453 41 11
mobil 0708-699 472

 Lämna ett svar