تصاميم اداره مهاجرت فاجعه مي آفريند

امروزمورخ 15 نوامبر2008 خبر مرگ يکي از افغانهاي پناهنده بنام داود فضلي  که مدت شش سال در سويدن زندگي نموده ودرجريان دوسال اخير که اقامت دايمي نيز دريافت نموده بود موفق نشدتا خانواده را درکنار خود داشته باشد ، پخش گرديد .واما چند لحضه قبل ازيک  فاجعه و حادثه  دردناک   ديگري اطلاع يافتم که يکي از پناهجويان افغان بنام جان محمد سنگين بتاريخ بيستم  اکتوبر سال

روان دست به خود کشي زده وتاکنون از سرنوشت شان اطلاعاتي در دست نيست. يکي از افغانهاي اردوگاه ”نيکروپا ”واقع فيليپستاد ميگويد که حوالي ساعت نه صبح بيستم  اکتوبر بود که   

 جان محمد سنگين خود را در دوش ( حمام ) که در طبقه دوم اقامتگاه پناهجويان قرار داشت ، خود را قفل نموده در حاليکه دهن خود را بسته با کارد تيز گردن خود را بريده بود. زمانيکه افغانهاي همان تعمير دانستند که جانمحمد دروازه دوش را باز نميکند با مسوولين کمپ تماس گرفتند. مسوولين  دروازه را باز نموده که جانمحمد در حايکه دهنش بسته  بود خود را شديد زخمي ساخته  گردنش بريده  

 به نظر ميرسيد و حمام پر از خون بود . مسوولين کمپ دروازه حمام را دوباره بسته ووي را درحالت خود رها نمودند  وبه پوليس وامبولانس زنگ زدند

  .نيم ساعت طول کشيد که امبولانس آمد. زمانيکه امبولانس آمد و  کارمندان کمک عاجل  داخل حمام شدند  او به زمين افتيده بود اما هنوز نفس ميکشيد و نيم ساعت ديگر مسئله انتقال او دربرگرفت . کمک کنندگان گفتند که اورا به شهر ديگري ميبرند .بعد ازين واقعه فاجعه آميز دوستانش  در جستجويش اند اما خبري  از ايشان نيست و مقامات ميگويند که گويا وي دريکي از شفاخانه هاي کدام شهر بستري است و وي خودش 

با هيچ کسي نميخواهد تماس داشته باشد ؟ اميدوارم که چنين باشد !! واما قرار گفته هاي قبلي اين پناهجوي افغان  به وطنداران خود قصه کرده بود که وي در افغانستان ( ولايت وردک ) دشمنان فراوان دارد وبا ديپورت شدن وي حتماٌ کشته خواهد شد و درين صورت وي خود رادراينجا خواهد کشت . گفتني است  تمام شماره هاي تيلفون اش پاک گرديده بود

اميدوارم مسوولين اداره مهاجرت از حالت وي به افغانهاي سويدن پاسخ ارائه نمايند

نسيم سحر

15 اکتوبر 2008         Lämna ett svar