تروریست های مظنون که خود را ”افغان” معرفی نموده بودند

تروریست های مظنون که خود را ”افغان” معرفی نموده بودند قصد داشتند یهودی های سویدنی را ترور کنند!
یک زن و مرد مظنون به تروریزم که خود را افغان معرفی نموده بودند در سال 2016 وارد سویدن شده و در 2017 اجازۀ اقامت دریافت نمودند. بنابر گزارش SR (رادیوی سویدن) یک سال قبل از این که به آنها اجازۀ اقامت داده شود، ادارۀ امور مهاجرت سویدن در مورد آنها هشدار های دریافت نموده بود.
ادارۀ امور مهاجرت سویدن از طریق یک منبع ناشناس اطلاع حاصل نموده بود که مرد مذکور در مورد سوابق خود اطلاعات نادرست را ارائه نموده است. او افغان نه بلکه ایرانی بوده، برای سپاۀ ایران کار می کند و می تواند خطرناک باشد.
”سپاه” که ”سپاۀ پاسداران انقلاب اسلامی ایران” نیز نامیده می شود یک سازمان بی رحم نظامی و استخباراتی است که به جرم خشونت های متعدد در خارج از ایران متهم می باشد. این سازمان توسط برخی کشورها از جمله امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی رده بندی شده است.
همچنان در مورد جعلی بودن اسناد هویت/مدارک شناسایی آنها نیز به ادارۀ امور مهاجرت اطلاع داده شده بود و اصلیت افغانی بودن لهجه آنها نیز توسط ادارۀ امور مهاجرت مورد سوال قرار گرفته بود.
اما ادارۀ امور مهاجرت سویدن اطلاعات بدست آمده در مورد این زوج را شامل اسناد محرم ساخته و به آنها اجازه داده بود در سویدن باقی بمانند.
چنین پنداشته می شود که در واقع این زوج تا سال 2021 یک واحد کوچک تروریستی غیرفعال ایران در سویدن بوده است.
اما در آغاز سال 2021 آنها دست به کار شده و سه فرد سویدنی را [به منظور هدف قرار دادن] شناسایی نمودند. گمان برده می شود آنها برای اجرای اعمال تروریستی برنامه ریزی نموده بودند. SÄPO یا پولیس امنیتی سویدن در اپریل 2021 علیه این زوج که خود را سلما و فواد می نامیدند، اقدام نموده و آنها را به گمان این که از طرف ایران وظیفه گرفته اند تا برای قتل یهودی های سویدنی برنامه ریزی کنند، دستگیر نموده و به ایران فرستاد. این زوج اتهامات علیۀ خود را رد می نمود.
(رادیوی سویدن) SR از Jesper Tengrothمسئول بخش مطبوعات ادارۀ امور مهاجرت پرسیده است که با وصف دریافت این هشدار ها چرا ادارۀ امور مهاجرت در مورد این زوج اقدام ننموده بود؟. نامبرده در پاسخ گفته است نمی خواهد در مورد این قضیه به سوال ها جواب بدهد زیرا این اطلاعات محرم می باشد. به باور او مهم اینست که در آخر همه کارها درست انجام یافته است.
به Jesper Tengroth گفته شد هرگاهSÄPO ”پولیس امنیتی سویدن” وارد عمل نمی گردید و این برنامه ها را متوقف نمی ساخت ممکن بود چندین سویدنی جان های خود را از دست بدهند.
پاسخ آقای Jesper Tengroth این بود ”شما در حال که راۀ حل را در دست داشته باشید همیشه می توانید به گذشته نگاه کنید و بگویید بهتر بود در گذشته در این مورد این گونه عمل می کردیم. اما حقیقت اینست که ما نمی توانیم گذشته را تغییر بدهیم”.
تبصره:
در رابطه به این قضیه چند سوال عمده طرح می گردد که باید به آنها جواب داده شود:
اول: این خبر به سال 2021 بر می گردد ولی چرا اکنون مطبوعات سویدن آن را مورد بحث قرار می دهد؟
دوم: با وجود آن که به ادارۀ امور مهاجرت اطلاع داده شده بود که آنها افغان نه بلکه ایرانی اند و برای امنیت سویدن خطرناک می باشند، چرا به آنها به اسم افغان ها ”اقامت سیاسی” داده شد؟
سوم: باوجود آن که پولیس امنیتی سویدن از موضوع مطلع بود چرا وارد عمل نشد؟
چهارم: چرا آنها محاکمه نگردیدند و فقط به اخراج شان بسنده شد؟
پنجم: چرا در سال 2021 زمانی که این موضوع افشا گردید از ترور یهودی های سویدنی چیزی گفته نشد؟
لینک خبر:
این خبر در سال 2021 نیز توسط ویب سایت افغان های سویدن ترجمه و نشر گردیده بود:


Lämna ett svar