تثبيت هويت بعنوان يکي از شرايط مهم اخذ اجازه کار

يکي از پناهجويان افغان بعد از سپري شدن چهار سال از حکم اخراجي ، تقاضاي پناهندگي مجدد مينمايدکه درخواست متذکره مورد بررسي قرار ميگيرد اما بدبختانه اجازه کاردريافت نميکند

اين متقاضي پناهندگي افغان بعد از چهارسال انتظار بمشوره يکي از وکلا به سفارت افغانستان در ناروي مراجعه مينمايد تا با اخذ يک جلد پاسپورت افغاني هويت اش مشخص گردد . زيرا يکي از شرط هاي اخذ اجازه کار که به اساس آن بتواند اقامت دريافت نمايد ، تثبيت هويت پناهجو ميباشد . اما متأسفانه تاکنون اداره مهاجرت سويدن پاسپورت افغاني را بعنوان سند هويت نميشناسد . اين پاسپورت از ديدگاه اداره مهاجرت فقط يک سند سفر ميباشد . اداره مهاجرت از پناهجوي افغان خواسته است تا تذکره افغاني را نيز در اختيار آن اداره قرار دهد تا هويت ايشان مشخص گردد . به اساس مقرره صدور اجازه کار داشتن اسناد هويت ضروري ميباشد . ازينرو عزيزان که بعد از سپري شدن چهار سال از حکم اخراجي به اداره مهاجرت غرض درخواست پناهندگي مجدد ، مراجعه مينمايند بايد در مورد اسناد هويت خود نيز فکر نمايند

 

نسيم سحرLämna ett svar