بی تاثیربودن مدت زمان اقامت پناهجویان برای دریافت پاسخ مثبت

اداره ی کل امورمهاجرت دررابطه با دریافت اجازه ی اقامت برای متقاضیان پناهندگی تاکیدمی کند که مدت زمات اقامت آنها درسوئد نمی تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. 
مگنوس روزنبري  کارشناس امورپناهجویی در اداره کل امورمهاجرت در گفتگویی با ما تاکیدکرد که مدت زمان اقامت برای پناهجویان بزرگسال، تاثیر بسیاراندکی در دریافت اجازه ی اقامت آنها دارد

دراین مورد می توان به وضعیت یک پناهجوی ایرانی اشاره کرد که درمجموع مدت یازده سال را در نروژ و سوئد، درانتظاردریافت اجازه اقامت به سربرده است. او درگفتگویی با پژواک، وضعیت خود را توضیح داده است. گفتگوی با او در صدای گزارش قابل شنیدن است.
ما وضعیت این پناهجو را با مگنوس روزنبري  در اداره کل امورمهاجرت درمیان گذاشتیم. او گفت که براساس قانون، احکام رد و اخراج برای پناهجویان پس از چهارسال مختومه اعلام می شود و پناهجویان می توانند درخواست جدیدی را به اداره مهاجرت ارائه دهند. او اما تاکیدکرد که موضوع مهم دراین زمینه، همکاری پناهجو پس ازدریافت حکم اخراج با اداره مهاجرت است، این که دراین مدت تاچه اندازه برای دریافت گذرنامه یا مجوزمسافرت به کشورخود  برای اجرای حکم صادرشده، اقدام کرده است. ازاو پرسیدیم که آن دسته از پناهجویانی که به دلیل فعالیت های سیاسی امکان بازگشت به کشورخود را ندارند چه وضعی پیدامی کنند.  دراین مورد ماگنوس روسن بری گفت که اداره کل امورمهاجرت با توجه به سوابق و شرایط پناهجو و نیز احکامی که دراین اداره و دادگاه امورمهاجرت برای او صادرشده، پرونده ی او را مطابق با مقررات پناهندگی، مورد بررسی مجدد قرارمی دهد

منبع : سايت پژ.اکLämna ett svar