بودجه پیشنهاداپوزیسیون

بودجه ی پیشنهادی احزاب اپوزیسیون، سوسیال دموکرات، چپ و محیط زیست باعنوان بودجه سایه صبح امروز معرفی شد

اسخنگویان اقتصادی احزاب چپ،سوسیال دمکرات و محیط زیست
بودجه های معرفی شده ازسوی سه حزاب اپوزیسیون باوجود همکاری نزدیک آنها در تنظیم این بودجه ها، تفاوت هایی را میان آنها نشان می دهد
.برای نمونه حزب چپ خواستار افزایش مالیات های سال آینده به میزان ۵۵ میلیاردکرون است درحالی که حزب سوسیال دموکرات خواستار افزایش ۲۰ میلیارد و حزب محیط زیست  ۱۷ میلیارد کرون هستند. حزب چپ خواستار اخذ مالیات بیشتر از درآمدها، دارایی و شرکت ها و اختصاص آن برای کمون هاست، اما حزب محیط زیست خواستار افزایش مالیات بر درآمدهای  بیش از ۴۰ هزار کرون در ماه و بستن مالیات های سنگین تر بر موارد زیست محیطی مانند مصرف بنزین است. ازجمله تفاوت های دیگردراین زمینه، توافق دو حزب چپ و سوسیال دموکرات با اختصاص  بودجه اضافی به کمون ها و به جای آن موافقت حزب محیط زیست با سرمایه گزاری های گسترده در زمینه ی احداث خطوط آهن است.

 در بودجه ی پیشنهادی حزب سوسیال دمکرات، ۱۸ میلیارد کرون بیش از مبلغی که در بودجه ی دولت برای کمون ها اختصاص یافته، دراختیار کمون ها قرارخواهدگرفت تا به این وسیله از اخراج کارکنان کمون ها  به دلیل مشکلات اقتصادی جلوگیری شود.
مونا سالین رهبر حزب سوسیال دموکرات درمقاله ای در معرفی این بودجه در رونامه ی داگنز نی هتر، ضمن ابراز نگرانی از رشد بیکاری، نوشته است که ایجاد کار مهم ترین برنامه ی  این حزب است. در برنامه ی این حزب  ۱۰۰ هزار شغل جدید از طریق دوره های آموزشی و کارهای عملی  در نظر گرفته شده است.
وی عنوان کرده است که فشارهای اقتصادی باید به طور مساوی بین مردم تقسیم شود و افرادی که درآمد بالائی دارند باید باپرداخت مالیات بیشتر، دراین زمینه بیشترکمک کنند. در برنامه ی این حزب، افرادی که درآمد سالانه ی آن ها کمتر از یک میلیون کرون است، مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد.
در این مقاله آمده است که دولت بورژوائی با کاهش بی رویه ی مالیات ها به افزایش بیکاری دامن زده و به رفاه اجتماعی  نیز آسیب رسانده است.   
در رابطه با فشار بر بازنشستگان نیز برنامه ی این حزب کاهش مالیات برای آنها و کاستن از  فاصله ی طبقاتی میان بازنشستگان با بقیه شهروندان معرفی است. مونا سالین در مورد افرادی که درمرخصی استعلاجی طولانی به سر می برند نیز عنوان کردکه ما در نظرداریم شرایط بهتری را برای بازگشت این افراد به بازارکار فراهم کنیم.  
مونا سالین در بخشی از معرفی بودجه ی پیشنهادی حزب سوسیال دموکرات که در مقاله ی نوشته شده توسط او و توماس اوستروس، سخنگوی اقتصادی حزب  در روزنامه ی داگنس نی هتر چاپ شده، هدف این حزب را بازگشت سوئد به دورانی که دولت از مازاد بودجه  برخورداربود، عنوان کرده است.
در این رابطه گفتگوئی داریم با فربد رضا نیا مشوراقتصادی در اتحادیه کارفرمایان سوئد دراستکهلم.
 گفتگو با فربد رضا نیااقتصاددان
اضافه کنیم که مونا سالین امروز در گفتگوئی با برنامه ی بامدادی رادیو سوئد عنوان کردکه احزاب سرخ و سبز، سوسیال دموکرات، چپ و محیط زیست در نظر دارند بودجه ی مشترکی را در ماه آوریل ارائه دهند.

در بودجه ی سایه ی احزاب اپوزیسیون بر مسائل فرهنگی نیز تاکیدویژه ای شده است.

منبع : سايت پژواک

 Lämna ett svar