برنامه های انتخاباتی بلوک سبز و سرخ

با وجود اینکه بیش از ۸ ماه به برگزاری انتخابات پارلمان سوئد باقی مانده، اما بلوک سبز و سرخ، احزاب سوسیال دموکرات، چپ و محیط زیست، روز گذشته در جریان کنفرانس مردم و دفاع در  ،سیاست امنیتی و دفاعی خود را به عنوان اولین گام در مبارزات انتخاباتی معرفی کردند


رهبران بلوک چپ

 رهبران این احزاب معتقدند که سیاست سوئد در زمینه ی دفاعی و امنیتی از پایه تغییر کرد ه و بی طرفی کشور به یک تصویر خیالی تبدیل شده که باید کنارگذاشته شود.
 گزارش برنامه های انتخاباتی احزاب اپوزیسیون
 

سیاست این احزاب ازجمله بر وضع مقررات سخت گیرانه تر در زمینه ی صدور اسلحه و کاهش آن تاکیددارد. اما درمیان این احزاب در مورد حضور نظامی سوئد در افغانستان اختلاف وجود دارد.
اردلان شکرآبی از حزب سوسیال دموکرات اردلان شکر آبی از حزب سوسیال دموکرات و مدرس در دانشگاه اپسالا، در مورد سیاست این احزاب می گوید.
 گفتگو با اردلان شکرآبی در مورد سیاست امنیتی احزاب اپوزیسیون
 اضافه کنیم که حزب چپ همواره خواستار خوداری سوئد ازهرگونه دخالت نظامی در افغانستان بوده است. اما تصمیم گیری در مورد جزئیات این امر به بهار آینده موکول شده است.
لارش اولی رهبر حزب چپ ضمن انتقاد از تاخیر تصمیم نهائی در این مورد عنوان می کند که  اکثر تصمیم گیری های مهم به آینده موکول می شود.    
رهبران احزاب سبز و سرخ، امروز سیاست بلوک خود در زمینه ی بیمه ی بیماری   را نیز در شماره ی امروز روزنامه ی داگنس نی هتر معرفی کردند.
آنها نوشته اند که در صورت پیروزی در انتخابات آینده، محدودیت زمانی برای استفاده از مرخصی استعلاجی را حذف خواهند کرد. بنا بر طرح پیشنهادی احزاب سبز و سرخ، سطح حق بیمه ی بیماری نیز از میزان فعلی که ۷۵ درصد حقوق است به ۸۰‌ در صد برای تمام مدت بیماری افزایش خواهد یافت. از موارد دیگر درهمین رابطه افزایش سقف حق بیمه ی بیماری از ۷ ونیم درصد مبلغ پایه محاسبات به ده درصد است. 
بنا برطرح ارائه شده ازسوی احزاب اپوزیسیون، علاوه بر بازگرداندن مجدد بیمارانی که از اداره بیمه به اداره کاریابی منتقل شده اند، باید ضمن پرداخت بیمه ی بیماری به تمام بیماران، شرایط افرادی که در دراز مدت در مرخصی استعلاجی بسر می برند به صورت انفرادی از طریق همکاری با یک صندوق درمانی جدید    ارزیابی شود که آیا این افراد آماده گی برای بازگشت به بازارکار را دارند یا اینکه باید همچنان از مرخصی استعلاجی استفاده کنند.
اضافه کنیم که به تصمیم دولت اتحاد بورژوایی، این افراد بعد از سپری کردن یک دوره از مرخصی استعلاجی، برای یافتن کار به اداره ی کاریابی منتقل خواهندشد.
اردلان شکر آبی از حزب سوسیال دموکرات برداشتن محدودیت زمانی استفاده از مرخصی استعلاجی برای بیماران را لازمه ی داشتن یک جامعه ی سالم می داند. 
 گفتگو با اردلان شکرآبی درمورد سیاست بیمه ی بیماری احزاب اپوزیسیون

 اردلان شکرآبی در گفتگو با ما، علت آغاز زودهنگام مبارزات انتخاباتی احزاب اپوزیسیون را عدم رضایت شهروندان سوئد از سیاست های دولت اتحادبورژوایی دانست.
    گفتگو با اردلان شکرآبی پیرامون مبارزات انتخابی احزاب سبز و سرخ در حالیکه حدود هشت ماه به انتخابات پارلمانی مانده است                 

منبع : سايت پژواکLämna ett svar