برخورد طالبي مقامات سويدني با پناهجويان افغان

برخلاف خبر بي بي سي ” سوئد  پناهجویان افغان را اخراج نمی کند ” ويا ” دولت سوئد توافق کرده است که از اخراج اجباری پناهجویان افغان خودداری کند” دولت سويدن برنامه اخراج اجباري افغانها را رويدست گرفته است و اين مطلب در اطلاعيه مطبوعاتي حکومت فعلي  صراحت دارد درين اطلاعيه گفته ميشود که  اين موافقتنامه بعنوان آخرين راه حل ، زمينه را براي اخراج اجباري افغانها  مساعد ميسازد . احضارنمودن پناهجويان در روزهاي اخير توسط اداره مهاجرت سويدن و گذاشتن اولتيماتوم براي ترک سويدن در ماه اگست 2007 ادعاي ما را تائيد مينمايد . مقامات سويدني مانند طالبان ( در يک دست کلام خدا ودردست ديگر شمشير )  دريک دست پول وعودت داوطلبانه به افغانستان ودر دست ديگر زور و اخراج اجباري با اولتيماتوم برخورد مينمايند . با تاسف و اندوه فراوان بايد تذکر داد که کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد  ومقامات افغاني در توافقنامه سه جانبه ، امکانات اين تدابير ظالمانه مقامات سويدني را نيز مشروعيت داده اند . در ماده چهارم ، پراگراف سوم الترناتيف عودت داوطلبانه بمثابه آخرين راه حل مدنظر گرفته شده که همانا اخراج جبري افغانها از سويدن است . دولت سويدن به يک دستاويز ضرورت داشت که موافقتنامه سه جانبه اين نقش منفي را ادا مينمايد وبراي مقامات سويدني اين توافقنامه بعنوان ابزار حقوقي وقانوني  غرض اخراج جبري افغانهاي پناهجو مبدل خواهد شد . حکومت بي کفايت افغانستان بعوض اينکه شرايط مساعد را غرض عودت براي افغانهاي که در بدترين ووحشتناکترين شرايط در کشورهاي ايران وپاکستان بسر ميبرند، مساعد بسازد ، بدنبال پناهجويا ن افغان در اروپا بوده ، جائيکه اينها حداقل کار ومسکن نسبتاٌ آبرومندانه داشته و حداقل از کمکهاي انساني برخوردار اند وحتي بسياري شان توانسته اند فاميلهاي شانرا در وطن  کمک مالي نمايند . مابه نمايندگي  افغانهاي پناهجو، با امضاي توافقنامه توسط نماينده حکومت افغانستان  شديداٌاعتراض داريم  و عنقريب نامه سرگشاده درين زمينه نشرخواهد شد .ما عليه اين توافقات برپا مي خيزيم وبتاريخ 27 جولاي مارش کنان  تظاهرات خود رااز شهر نورشوپنگ سويدن آغاز وبتاريخ 30 جولاي در ستوکهولم پايان ميدهيم . مسير راه ما : Fredag 27/7 Start kl 10-11 opinionsmöte vid Migrationsverket, avmarsch till
Katrineholm

Lördag 28/7 Från Katrineholm möte vid kyrkan kl 10 till Stjärnhov

Söndag 29/7 Från Stjärnhov till Södertälje

Måndag 30/7 Från Södertälje  till Stockholm, Mynttorget
پيشروي پارلمان سويدن از ساعت 16.00 الي 18.00
همين اکنون يک سازمان
مدافع حقوق پناهجويان  مبلغ 20 هزار کرون براي غذا و نوشيدني تظاهرکنندگان در شهر کترني هولم تخصيص داده است . به نامه او توجه نمائيد : Hej
Klart med pengarna. Vi har avsatt 20 000:- till mat(kraftiga smörgåsar) och
dryck

Jag bor i närheten av Stjärnhov, är hemma det datumet.Skall tala med avd,s
kassör för att frigöra lite pengar till mat och dryck samt få med
intresserade.
Återkommer så snart jag har mer info.
/
ST
Sixten Thuresson
Meteorvägen 13
646 92
Gnesta  افغانهاي پناهجو ! بخاطر بدست آوردن حق مسلم خويش باهم متحد گرديد وصفوف تانرا فشرده تر بسازيد !حق بجانب شماست ! براي اين حق بايد مبارزه نمود و آنرا بايد بدست آورد !افغانهاي عزيز ! ازخواست بر حق افغانهاي پناهجو وآواره خود حمايت بيدريغ نماييد ! اين هموطنان بي سرنوشت ما به حمايت شما ضرورت دارد .از آنها بمثابه وجيبه وطني ، انساني وبشرخواهانه پشتيباني کنيد ! نسيم سحر معاون انجمن و مسوول کميسيون امور پناهندگي انجمنLämna ett svar