بحث پیرامون اسناد هویتی افغانها در سویدن

بحث پیرامون اسناد هویتی افغانها در سویدن

په سویدن کی د افغانانو د هویتی پانی په هکله بحث

afghanska id-handlingar

به اشتراک جناب محترم انجنیرعباس سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در سویدن

یکشنبه مورخ 22 نومبر 2020 ساعت 18.00

برگزار کننده انجمن افغانها در سویدن

در سویدن طی چندین سال د رمورد اسناد صادر شده ( هویتی ، وضعیت مدنی و تحصیلی) درافغانستان قضاوتهای متفاوتی صورت گرفته است . برخی از این اسناد بخصوص اسناد هویتی نقش بسزایی در تثبیت هویت و یکی از اجزای مهم در بررسی دوسیه های پناهندگی محسوب میگردد.

هویت برطبق مقررات جاری در بخش پناهندگی  یعنی نام ، تاریخ تولد ( روز ، ماه و سال ) و شهروندی ( تابعیت ) شخص متقاضی است. تثبیت هویت هم از طریق اسناد هویتی صورت میگیرد که برای پناهجویان افغان این هویت ذریعه  تذکره تابعیت و یا پاسپورت تثبیت میشود.

در کنوانسیون 1951 ژنیو و پروتوکول سال 1967  که اصول ومعیار های حقوق پناهجویان بیان شده وبرطبق آن در کتابچه رهنمای کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین  تذکر رفته که متقاضی باید اطلاعات و توضیحات رضایت بخش در مورد خودارائه نماید و تلاش نماید تا اطلاعات خود را ثابت کند . در کتابچه رهنما همچنان تذکر گردیده که متقاضیان پناهندگی در اکثر حالات بخاطر فرار از آزار واذیت تنها ضروریات اساسی خود را با خود میگیرند و در اغلب موارد اسناد هویت را باخود نمی داشته باشند.  

ازاینرودراین زمینه  پناهجویان افغان در اروپا  با دو مشکل روبرو اند : 1 ـ برخی پناهجویان افغان فاقد اسناد هویتی اند . 2 ـ برخی دیگر که اسناد هویتی دارند  مورد پذیرش ادارات مهاجرتی برخی کشور های اروپایی و از جمله سویدن به دلایل جعلی بودن و روش صدور آن مورد قبول قرار نمیگیرند.

دیدگاه اداره مهاجرت در مورد اسناد هویتی افغانستان

ارزیابی اداره مهاجرت سویدن از اسناد هویتی:

”ادارۀ مهاجرت (سویدن) چنین ارزیابی میکند که عدم موجودیت یک احصائیه قابل اعتماد و همچنان شکل صدور اسناد هویت افغانی هنوز هم نمیتواند هویت دارندۀ اسناد مذکور را تا آن حدی ثابت بسازد که برای اثبات هویت شخص برای گرفتن تابعیت سویدن بدان نیاز میباشد”.

اداره مهاجرت سویدن اطلاعات جدید کشوری رادر مورد اسناد هویتی بتاریخ 22 سپتامبر 2020 نشر نموده که برخی بخش های آن  امید خاصی را ایجاد میکند. اما بازهم  بر کاستی های ثبت احوال نفوس و فساد گسترده ، که امکان ”سفارش” اسناد تقلبی را بوجود می آورد اشاره صورت گرفته است.

ارزیابی اداره مالیات سویدن:

در سایت اداره مالیات سویدن در زمینه چنین میخوانیم:

”طبق ارزیابی اداره مالیات سویدن ، اسناد افغانستان دارای اعتبارپائین میباشد.”

”در افغانستان ثبت  یکنواخت  تولد ، مرگ ، وضعیت تأهل و صدور تذکره وجود ندارد…

در افغانستان ازدواج بدون رعایت الزامات رسمی قانون مدنی افغانستان انجام می شود. بنابراین هیچ سوابق عمومی قابل اعتمادی در مورد ازدواج در افغانستان وجود ندارد…

با این اوصاف ، اداره مالیاتی سویدن معتقد است که عقدنامه ازدواج افغانستان ، نکاحنامه یا ثبت ازدواج اثبات ازدواج نیست. بنابراین ، این اقدامات همچنین روابط بین همسران را ثابت نمی کند…

اداره  مالیاتی سویدن با ارزیابی اداره مهاجرت سویدن در مورد اعتبار( ارزش اثباتی) پاسپورت های افغانستان در موارد تابعیت هم نظر میباشد…

بنابراین اداره مالیاتی سویدن بر این باور است که تذکره یا پاسپورت افغانستان هویت فرد را در امور ثبت احوال نفوس تثبیت نمی کند”.

ارزیابی این دو اداره مهم ( اداره مهاجرت و اداره مالیات) د رمورد اعتبار پائین اسناد افغانی مشکلات فراوانی را برای پناهجویان افغان و افغانهای ساکن در سویدن ایجاد نموده است که بطور فشرده از آن یادآوری میگردد:

ـ نقش عدم تثبیت هویت: در پروسه پناهندگی ؛ در عرصه دریافت اجازه کار؛ اقامت کاری ؛ اخراج های اجباری ؛ اقامت بر اساس پیوند خانوادگی ؛ عدم دریافت اسناد مجردی بخاطر عقد ازدواج ؛ دریافت تابعیت سویدن صرف بعد از هشت سال ( با تثبیت هویت چهار ویا پنج سال ) وغیره  و نپذيرفتن نكاح نامه و مجرد خط در اداره ماليات و عواقب بد آن در آينده.

انجمن افغانها در سویدن این معضله را طی مدت طولانی پیگیری کرده و با اداره مهاجرت  و سطوح مختلف دولتمردان افغان از سفارت افغاستان در استاکهولم گرفته تا رئیس جمهور کشور مطرح کرده ولی تاکنون به حل عادلانه آن فایق نشده است . انجمن افغانها در سویدن سال گذشته  این معضله را با برخی نهاد های مدافع حقوق پناهجویان افغانها و حقوقدانان  افغان مقیم در برخی کشور های  اروپایی طی یک کنفراس ویدیویی که از طریق فیسبوک افغانها نشر گردید ، مطرح نمود که د رنتیجه بحث ها آشکار گردید که این معضله ” پائین بودن سطح اعتباراین اسناد ”  به شکل حاد آن صرف در کشور سویدن بوده و در سایر کشور های اتحادیه اروپا چنین معضله وجود ندارد.

لذا ما از جناب آقای انجنیر عباس نویان سفیرجمهوری اسلامی افغانستان در سویدن را دراین گفتگو دعوت کردیم تا برنامه های سفارت محترم را در این زمینه بشنویم  و همچنان پیشنهادات مشخص و راه های حل برای این معضل را مطرح نماییم . از تمام افغانهای عزیز میخواهیم که اگر سوالاتی در زمینه داشته باشند آنرا پیش از پیش مطرح نمایند و در صورت ابراز نظر بطور زنده ایمیل شانرا غرض وصل شدن به برنامه زوم ( Zoom) برایمان ارسال نمایند.  

انجمن افغانها در سودن

یکشنبه مورخ 22 نومبر 2020 ساعت 18.00

برگزار کننده انجمن افغانها در سویدن

این برنامه از طریق فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده پخش میگردد.

شماره تماس تیلفونی : 0707121388

نسیم سحرLämna ett svar