اهميت انتخاب وکيل حقوقي براي پناهجويان افغان

 ما قبلاٌ گزارش مفصلي رادر ارتباط به اشتباهات اداره مهاجرت غرض انتخاب وکيل حقوقي براي پناهجويان  از نقل قول از راديوي سويدن به نشر سپرديم . در گزارش راديو آمده بود که اداره مهاجرت بعضاٌ وکلاي را براي پناهجويان موظف ميسازد که آنها به دوسيه هاي پناهجويان صدمه بزرگي ميرسانند .

 در گزارش تذکر گرديده بود که  برخي ازين وکلا فراموش مينمايند که بموقع  از فيصله اداره مهاجرت به محکمه  شکايت کنند . بعضي ازين وکلا در جريان محکمه مست ديده شده  و تعدادي ازاينها در دفاعيه  شان فقط چند سطر معدود مينويسند و بالاخره برخي آنها حتي اسناد مهم را مفقود کرده اند. غرض معلومات به اين گزارش توجه نمائيد ازينرو تصميم گرفته شد تا با جمع آوري معلومات در مورد وکلاي موفق ،باتجربه ، پرتلاش و دلسوز ، پناهجويان را درين عرصه بسيار مهم يعني انتخاب وکيل حقوقي کمک کنيم . البته اين لست کامل نيست و فقط آغاز کار درين عرصه بوده ودوستان ميتوانند که با ارائه معلومات مفيد در مورد وکلاي موفق ومجرب ، ما را کمک نموده تا لست کاملتر گردد . مشوره ما براي پناهجويان که در معرض اخراج قرار دارند ،اينست که  شماره تليفون  وکيل مورد نظر خود را يادداشت نمايند و قّبل از آنکه اداره مهاجرت برايشان وکيل دولتي را موظف سازد ودوسيه شانرا ممکن خراب بسازد ، آمادگي آنرا داشته باشند که وکيل خود را خودشان انتخاب کننددر اينجا لست وکلاي است که در بخشهاي مختلف استعداد خاصي دارند ، مثلاٌ آقاي تابو در قسمت متوقف ساختن ديپورتي  استعداد خاصي دارد . او دقيق ميداند که فرديکه در معرض اخراج قرار داشته ، چگونه به محکمه شکايت نمايد تا اخراجي  متقاضي پناهندگي متوقف گردد . اما ممکن در بخش دفاعيه پناهندگي آنقدر مهارت نداشته باشد
بعد از نشر اين معلومات چند نفر از وکلا تماس گرفتند که نام شان از سايت برداشته شود زيرا تعداد زيادي از پناهجويان برايشان زنگ زدند وآنها نميتوانستند که تمام اين دوسيه ها را پيش ببرند . ازينرو اسم چند وکيل بنابرتقاضاي خودشان ازلست خارج ساخته شد    نسيم سحرLämna ett svar