انجمن افغانها در سویدن

بسم اله الرحمن الرحیم

 

                     

    فصل اول

                                            نام ،  تعریف و محل

نام :

ماده اول : نام انجمن عبارت از ”انجمن افغانها در سویدن” بوده که بطور اختصار (ااس ) یاد میگردد .

تعریف :

ماده دوم :

الف ـ انجمن افغانها یک سازمان اجتماعی ـ فرهنگی غیرسیاسی است که در فعالیتهای خود مصالح ملی، ارزشهای تاریخی وفرهنگی افغانستان و دفاع از حقوق افغانها را مدنظر گرفته و هیجگونه وابستگی سیاسی نداشته و نمیتواند داشته باشد .

ب ـ این انجمن به هیچ گروه سیاسی وابسته نبوده واز هرنوع فعالیت به سود این ویا آن گروه سیاسی خودداری میکند .

ج ـ انجمن باهر شکل از تبعیض ملیتی، زبانی ، قومی و سمتی شدیدأ مخالفت ورزیده و باقاطعیت تمام آنرا رد مینماید .

د ـ این انجمن یک ارگان غیرانتفاعی است .

محل :

ماده سومـ مقر انجمن در ستوکهولم میباشد

                          فصل دوم

                                                        اهداف انجمن

ماده چهارم ـ گردهمایی داوطلبانه افغانهای مقیم سویدن جهت ایجاد تفاهم ، حفظ و انکشاف ارزشهای ملی و فرهنگی از طریق همکاری مشترک .

ماده پنجم ـ ایجاد امکانات برای آموزش مسایل دینی ، زبانی ، فرهنگی و اجتماعی  .

ماده ششم ـ فراهم آوری تسهیلات فرهنگی و هنری از قبیل تشکیل کتابخانه ، انتشار نشریه ، نشرات رادیو و تلویزیون ، پخش آثار ادبی ، تاریخی و فرهنگی .

ماده هفتم ـ تجلیل از روز های ملی ، تاریخی و مذهبی افغانها

ماده هشتم ـ برقراری ارتباطات باانجمنهای همطراز افغانان در سویدن .

ماده نهم ـ تلاش برای انتگریشن ( آمیزش ) افغانها در جامعه سویدن و برقراری ارتباطات دوستانه بین افغانها و سویدنی ها .

ماده دهم ـ ایجاد زمینه های مساعد غرض آشنایی افغانان با جامعه سویدن  و قوانین آن .

ماده یازدهم ـ ایجاد امکانات وسیع برای اشتراک زنان در امور اجتئاعی .

                                                              فصل سوم

                                                  ساختار تشکیلاتی

ماده دوازدهم ـ

الف ـ مجمع عمومی عالیترین مقام تصمیم گیری و رهبری اهجمن است که سال یکبار در ماه مارچ برگزار میگردد .

وظایف اساسی مجمع عمومی ـ عبارت از استماع و بررسی گزارشات کار یکساله هیئت اجرائیه و کمیسیون  بررسی و کنترول پیرامون چگونگی تحقق اهداف انجمن و فیصله های مجامع عمومی توسط آنها ، تصویب  مسؤولیت و عدم مسؤولیت هیئت اجرائیه واخذ تصمیمات مربوط به خط مشی و انتخاب هیئت اجرائیه و کمیسیون بررسی و کنترول میباشد .

ب ـ تعدیلات و تکمیلات در اساسنامه ، تصویب انفصال اعضای انجمن و انحلال اختیاری انجمن نیز از صلاحیت های مجمع عمومی میباشد .

ج ـ انتخاب هیئت  اجرائیه و کمیسیون بررسی و کنترول از طریق رأی گیری آزاد ، مستقیم و سری (ویا علنی ) به اکثریت آرأ صورت میگیرد .

د ـ رئیس ، معاون ، منشی و سایر اعضای هیئت اجرئیه و کمیسیون بررسی و کنترول در مجمع عمومی مستقیمآ از بین کاندیدان که دارای اهلیت حقوقی ، شایستگی و مهارت کاری باشند ، به اکثریت آرا انتخاب میشوند .

ماده  سیزدهم ـ مجمع عمومی فوق العاده در صورت فیصله هیئت اجرائیه ویا فیصله کمیسیون بررسی و کنترول و یا نظر به پیشنهاد اکثریت نسبی اعضای انجمن تشکیل میگردد . مجمع عمومی فوق العاده صرفاَ جهت رسیدگی به موضوعات پیشنهاد شده برگزار میگردد .

ماده چهاردهم ـ تاریخ و محل انعقاد مجمع عمومی سالانه حداقل یکماه قبل از برگزاری و مجمع عمومی فوق العاده حداقل دوهفته قبل از گزاری از گریق هیئت اجرائیه به کلیه اعضای انجمن اطلاع داده میشود .

ماده پانزدهم ـ مجمع عمومی سالانه ویا فوق العاده با حضورداشت بیشتراز نصف اعضای انجمن تدویر می یابد . اگر تعداد اعضای انجمن شرکت کننده در دعوت اول به حد نصاب نرسد ، هیئت اجرائیه موظف است ، دعوت دوم را در فاصله دو هفته جهت برگزاری مجمع عمومی اعلان نماید و مجمع عمومی در دعوت دوم با تعداد حاضر جلسه که از یازده نفر کم نباشد ، رسمیت می یابد .

ماده شانزدهم ـ هیئت اجرائیه یک ارگان اجرائیوی و اداری بخاطر تحقق مصوبات مجمع عمومی و اصول اساسنامه میباشد . هیئت اجرائیه متشکل از رئیس ، معاون ، منشی و مسوولین شعبات انجمن بوده که برای یکسال انتخاب میگردد .

تبصره : نمايندگان نهاد ها و تشکلات ديگر افغاني که عضويت انجمن افغانها در سويدن را کسب مينمايند ، ميتوانند در هيئت اجرائيه ( هيئت مديره ) انجمن افغانها در سويدن عضويت داشته باشند .

ماده هفدهم ـ انجمن دارای شعبات فرهنگی ، روابط خارجی ، مالی ، روابط اجتماعی ، انتگریشن ، شورای زنان ( شعبه زنان ) و امور پناهندگی میباشد .

ماده هژدهم ـ مسوولین شعبات موظف اند که در اولین جلسه هیئت اجرائیه ، اعضای شعبات خود را معرفی و مورد تائید هیئت اجرائیه قرار دهند .

ماده نزدهم ـ وظایف و صلاحیت های هیئت اجرائیه :


1ـ تحقق و عملی ساختن اهداف اساسنامه انجمن و فیصله های مجمع عمومی .

2 ـ پیشبردامور اداری و مالی و هم انکشاف و تقویه بنیه مالی انجمن .

 3 ـ هماهنگ سازی و انکشاف فعالیت های شعبات و برنامه ریزی عمومي  .

 4 ـ تدارک وبرگزاری جلسات هیئت اجرائیه ، مجمع عمومی و دیگر جلسات و محافل انجمن .        

   5ـ انتخاب نمایندگان انفرادی و گروهی برای اشتراک در محافل سازمانها و انجمن های دیگر .                

 6 ـ حفظ و نگهداری اسناد  ، مدارک و اموال منقول و غیرمنقول انجمن .                                   

 7 ـ درصورت ایجاد کمبود یکی از پست های اداری انجمن ، هیئت اجرائیه میتواند شخص دیگر را از اعضای انجمن تا انعقاد مجمع عمومی آینده تعیین نماید.

 8 ـ هیئت اجرائیه میتواند پروتوکول های همکاری متقابل را با انجمن ها و اتحادیه های افغانی و سویدنی عقد نماید.

  9 ـ پیشنهاد انفصال و تجدیدنظر در مورد عضویت اعضای انجمن را در مجمع عمومی ارایه نماید .  

ماده بیستم ـ مجمع عمومی سه الی پنج عضو انجمن را به عنوان اعضای کمیسیون بررسی وکنترول انتخاب مینماید . این کمیسیون فعالیت های انجمن ، چگونگی تطبیق پلانها و تصامیم مجمع عمومی ومواد اساسنامه و بخصوص وضع مالی را بررسی نموده ودر صورت لزوم ، جلسه مشترک هیئت اجرائیه و کمیسیون بررسی و کنترول را تقاضا مینماید . در صورت عدم رفع مشکل ، این کمیسیون صلاحیت دارد تا مجمع عمومی را دعوت نماید .

ماده بیست ویکم ـ رئیس و مسوول مالی انجمن ، شخصاَ مکلفیت های قانونی در برابر انجمن و موسسات ذیربط سویدنی در رابطه به مسایل مالی انجمن دارند .    

                                             فصل چهارم

                                  عضویت ، حقوق و وظایف اعضأ      

ماده بيست ودوم ــ  عضويت در انجمن افغانها داوطلبانه بوده وتمام شخصيت‌هاي حقيقی (هرفرد افغان  ساکن سويدن که به سن 18 سالگي رسيده باشد) و حقوقی (تشکل‌هاي) افغاني ( نهاد هاي افغاني راجسترشده در سويدن  )  که مفاد اين اساسنامه را بپذيرند، می توانند به عضويت انجمن افغانها در سويدن پذيرفته شوند .

تبصره ـ  خوردسالان و نوجوانان میتوانند  بدون پرداخت حق العضویت به عضویت انجمن پذیرفته شوند ، اما حق رأی دهی و کاندید شدن را در انتخابات هیئت اجرائیه و کمیسیون بررسی و کنترول نداشته و هم در نصاب جلسات حساب نمیشوند . در متباقی امور فعالیت های انجمن ، مانند سایر اعضأ اشتراک و فعالیت را دارند .  

ماده بیست وسوم ـ عضویت در انجمن با پرداخت حق العضویت حداقل سه ماهه صورت می پذیرد .

ماده بیست وچهارم ـ عضويت در انجمن داوطلبانه واختياري است .

ماده بیست وپنجم ـ هر عضو  انجمن ، هر زمانیکه بخواهد ، میتواند  از عضویت انجمن کناره گیری نماید و از از تصمیم خود کتبأ به هیئت اجرائیه  اطلاع دهد .

ماده بیست وششم ـ افراد غیرافغان و موسسات اجتماعی که مایل باشند به عضویت انجمن درآیند ، مطابق ماده ( 22 )  بمثابه اعضای افتخاری انجمن پذیرفته میشوند .   

ماده بیست وهفتم ـ                                                                                                       

    الف ـ هرگاه عضوانجمن تا سه ماه حق العضویت خود را نپردازد ،عضویت او در حالت تعلیق قرار میگیرد.    

 ب ـ عضویکه در حالت تعلیق قرار میگیرد ، در صورتی میتواند به عضویت انجمن پذیرفته شود که باقیات گذشته حق العضویت خویشرا بپردازد .                                                                     

   ج ـ اعضای تعلیق یافته ، در نصاب جلسه حساب نمیشوند .

ماده بیست وهشتم ـ تمام اعضای انجمن دارای حقوق مساوی بوده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داشته ونیز میتوانند همواره پیشنهادات و انتقادات شانرا بصورت کتبی به هیئت اجرائیه ویا کمیسیون بررسی و کنترول بسپارند .

ماده بیست ونهم ـ وظایف یا مکلفیت های اعضای انجمن :   

                                                                                                           

      الف ـ هر عضو انجمن موظف است تا حق العضویت های خود را بطور منظم بپردازد .                      

       ب ـ هر عضو انجمن مکلف است که در تمام فعالیتهای انجمن بطور فعال سهم بگیرد .

ماده سی ام ـ میزان حق العضویت در مجمع عمومی تعیین میگردد .                                           

          تبصره ـ حق العضویت اعضای انجمن به کتگوری های خانوادگی ( زن و شوهر ) ، مجرد ، بدون اجازه اقامه  و افتخاری تقسیم بندی میشود .

                                                  فصل پنجم

                                                        شورای  انجمن

ماده سی ویکم ـ  ـ                                                                                                              

  الف ـ شورای انجمن متشکل از اعضای هیئت اجرائیه ، کمیسیون بررسی و کنترول ، شعبات و فعالین انجمن میباشد .                                                                                                       

   ب ـ  رئیس انجمن ، ریاست شورای انجمن را عهده دار بوده ودر صورت غیابت رئیس ، معاون انجمن عهده دار این وطیفه میباشد .                                                                                       

    ج ـ جلسات شورای انجمن سال دو بار ( ویا در صورت ضرورت ) از طرف هیئت اجرائیه ویا نظر به پیشنهاد اکثریت نسبی اعضای شورا تدویر می یابد .                                                               

   د ـ شورای انجمن به مسایل ملی پرداخته و هیئت اجرائیه را در مسایل دشوار که ایجاب فیصله مجمع عمومی را ننماید ، رهنمایی و مشوره میدهد .                                                                    

    ه ـ در جلسات شورای انجمن گزارش هیئت اجرائیه درمورد پلانهای آینده و موجودیت دشواری ها ، استماع میگردد .  شورای انجمن ، ضمن جر وبحث روی گزارش، رهنمود ها و مشوره های لازم را صادرمینماید .    

 

ی ـ شورای انجمن بخاطر حل دشواریها و رفع کمبودی ها ، تحقق فیصله های مجمع عمومی اقدام لازم ، پیگیر و دوامدار بعمل می آورد .

                                                            فصل ششم

                                                   انحلال انجمن

ماده سی و دوم ـ انحلال اختیاری انجمن با تائید سه ربع (3 بر 4 حصه ) اعضای انجمن صورت میگیرد .

ماده سی وسوم ـ انحلال اجباری انجمن : در صورت تقلیل اعضای انجمن کمتر از (11) نفر و یا بروز بحران مالی ، انجمن جبرأ منحل میشود .

ماده سی وچهارم ـ هیئت تصفیه : در صورت تصویب انحلال اختیاری انجمن ، هیئت مرکب از سه نفر به عنوان هیئت تصفیه از طریق مجمع عمومی انتخاب میشود .  درصورت انحلال اجباری انجمن ، اعضای باقیمانده به عنوان هیئت تصفیه عمل می نماید . هیئت تصفیه موظف است پس از تصفیه حساب  های مالی انجمن ، انحلال آنرا در روزنامه های محلی کشور سویدن اعلان و کلیه اموال منقول و غیرمنقول انجمن را فروخته و درآمد حاصل شده از فروش آن و بقیه پول انجمن را به حساب یکی از موسسات خیریه که در مسایل افغانستان فعالیت دارد ، تحویل نماید .

                                                                فصل هفتم

                                                         متفرقه

ماده سی وپنجم ـ منابع مالی انجمن را پرداخت خق العضویت ها ، اعانه ها ، عواید فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی  و جلب کمک ها تشکیل میدهد .

ماده سی وششم  ـ  این اساسنامه دارای هفت فصل و سی وشش (36) ماده بوده که در جلسه مورخ  سوم اپریل 2004 میلادی  (مطابق 15 حمل 1383 هجری ـ شمسی ) مجمع عمومی سالانه انجمن به تصویب رسید ودر جلسه سالانه  مورخ 15 مارچ 2008 انجمن  تغييرات و تکميلات در آن  وارد گرديد .Lämna ett svar