انجمن افغانها جنایت تروریستها علیه هموطنان سیکهـ و هندوباوران را شدیدا تقبیح میکند

امروز تروریست ها بار دیگر در کابل جنایت  آفریدند . اینبار تروریستها به عبادتگاه سیکهـ ها و هندوباوران حمله کردند و انسانهای بیگناه در حال عبادت را به خاک و خون کشاندند . انجمن افغانها در سویدن این جنایت هولناک را با شدت تقبیح کرده و از پیام تفیح انجمن حقوقدانان افغان در اروپا حمایت کرده در این اندوه بزرگ در کنار هموطنان سیکهـ و هندوباوران قرار داشته برای خانواده های قربانیان تسلیت عرض نموده و روح قربانیان را شاد میخواهد . 

پیام تقبیح انجمن حقوقدانان افغان در اروپا :

بازهم كربلا ، جنايت هولناك عليه بشريت
باز هم جنايت دهشتبار ضد بشرى و جنايت خونبار جنگى
باز هم حمله بر اقليت مذهبى ، ژينو سايد هدفمند و نسل كشى پلان شده
باز هم مرگ انسانيت ، دهشت و بربريت تراژيدى خونبار انسانى و كشتار اهالى ملكى
امروز يكبار ديگر شرارت پيشه گان شرير تروريست ، قاتلان سفاك و يزيديان جلاد ، شهر كابل و قلب افغانستان را خونباران و با حمله جنايتكارانه بر گدواره و درمسال سابقه شوربازار كه نماد تاريخى از تساهل و همديگر پذيرى ان سرزمين باستان است ، هموطنان عزيز سك و هندوباور ما در حاليكه مصروف عبادت بودند بخاك و خون كشانيدند .
اين بربريت و جنايت خونين و هولناك بر طبق تمام معيار هاى قبول شده جهانى در رديف جنايت عليه بشريت و جنايت جنگى و ضد بشرى تعريف ميگردد و در اسناد حقوقی بين المللی از کنوانسيون لاهه ، تا اساسنامه های محاکم نورنبرگ و توکيو، و در دهه اخير قرن گذشته در روندا ، يوگوسلايای سابق و اساسنامه ديوان جزای بين المللی موارد جرمى اين جرايم مشخص و مسجل ميباشد .
کنوانسيونهای چهارگانه ژينو ( 12اگست 1949 ) اين جرايم را چنين مسجل نموده است :
”جنايات جنگی شامل موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات و درگيری های جنگی ميشوند وجنايات ضد بشريت،اعمال قساوت بر ضد انسانها، موارد شکنجه ، کشتار گروهی ، کشتارهای سياسی وتعرض بر سلامت جسمی و اخلاقی انسانان … ، را احتوا مينمايد.”
بر طبق حکم ماده ( 48 ) کنوانسيون ژينو که تفکيک اهداف ملکی و نظامی را مطرح مينمايد و همچنان مواد ( 7 و 8 ) اساسنامه ديوان جزايی بين المللی که موارد چهارگانه ، منجمله عدم حمله بر مردمان بی دفاع آسيب پذير و حملات به غير نظاميان را مسجل ساخته است و همچنان معيار های هفتگانه صليب احمربين المللى وقوع جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت اظهرمن الشمس است . درتمام موارد فوق الذکر الزام حقوقی به شخص ، نهاد و به آدرس دولت هاى حامى وارد شده ميتواند .
صرفنظر از اينكه داعش ، حقانى و يا هر گروه تروريستى ديگر عامل اين جنايت دهشتبار باشد ، سر نخ تروريستان به پاكستان ميرسد كه مورد حمايت استخبارات دولت انكشور قراردارند و در راستاى جنگ هاى نيابتى شان سازماندهى ميگردد .
اين بربريت و جنايت خونبار اثبات اين واقعيت است كه با تمام هياهو درمورد ” صلح ” و امتياز دهى با پاكستان ، افغانستان كماكان در معرض جنگ اعلام ناشده انكشور قرار داشته و اماج تروريسم شرير بين المللى ميباشد .
در چنين احوال اسفبار دولت افغانستان بايد موضوعرا به سازمان ملل متحد و محكمه جنايات جنگى بين المللى ارجاع و خواهان تحقيقات اختصاصى به منظور مشخص ساختن عاملان و حاميان و محاكمه جنايتكاران گردد .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بر اساس اصل انسانى و اصول شهروندى اين تراژيدى خونبار را متعلق به تمام مردم افغانستان ميداند و درين روز ماتم در كنار هموطنان عزيز سك و هندوباور غمشريك و عزادار ميباشد .
با حرمت
هيات رهبرى انجمن
مير عبدالواحد سادات رئيس انجمنLämna ett svar