امکان صدور اقامت براي پناهجويان افغان بعد از انتقاد کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان

سويدن يگانه کشوري اتحاديه اروپايي است که دراخراج پناهجويان افغان به توصيه ملل متحد اعتنا نميکند.کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان طي يک نامه به محکمه مافوق مهاجرتي سويدن، از آن اداره تقاضا نموده تا در مورد طرزالعمل خويش پيرامون آنعده پناهجويان افغان که در کابل شبکه اجتماعي ندارند ، تجديد نظر کند

. بتاريخ اول جولاي 2008 محکمه مافوق در امور مهاجرت سويدن يک حکمي پيرامون اخراج پناهجويان افغان به کابل وتحقق الترناتيف مهاجرت داخلي در کابل صادر نمود .   درين حکم محکمه مافوق مهاجرتي ، توصيه کميسارياي عالي ملل متحد که در قرارداد سه جانبه ميان کميسارياي عالي  ، سويدن و افغانستان نيز بازتاب روشن يافته بود ، درنظر گرفته نشده است . اکنون بعد از صدور حکم متذکره اولين باريست که کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان  در برابر آن واکنش نشان ميدهد و از مقامات سويدني تقاضا ميکنند که طرزالعمل خود را پيرامون اخراج همچو افرادي که در کابل اقارب ندارند ـ تغيير دهند وبه اين پناهندگان اجازه دهند تا درين کشور بمانند . هانس تل فيلد نماينده کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان در کشورهاي اروپاي شمالي و بالتيک ميگويد که سويدن يگانه کشوري اتحاديه اروپايي است که دراخراج پناهجويان افغان به توصيه ملل متحد اعتنا نميکند. حرف در مورد يک تعداد معدودي افراد مي چرخد که لازم بود سويدن براي آنها حق زندگي کردن را ميداد . وي مي افزايد که زندگي نمودن در کابل باااستفاده از الترناتيف مهاجرت داخلي بدون داشتن يک شبکه اجتماعي ناممکن ميباشد .  اما گونر اکسين رئيس کميته امور اجتماعي پارلمان از حزب مودراتها و توبياس بلستروم وزير مهاجرت سويدن بازهم از حزب مودراتها ميگويند که کميسارياي عالي ملل متحد حرف هاي متحدالمال ميزند ، مسئله انفرادي رادرنظر ندارند . اين دو سياستمدار حزب دست راستي برسراقتدارميگويند که آنها به سيستم محاکماتي سويدن اعتماد کامل دارند . واما ويرونيکا پالم سخنگوي سوسيال دموکراتها در امور سياست پناهندگي از اظهار نظر در مورد حکم محکمه مافوق مهاجرتي خودداري ميکند اما خاطر نشان ميسازد که بايد اصطلاح ” درگيري مسلحانه ” درقانون توضيح گردد تا امکاناتي براي ادارات مساعد گردد و تعداد بيشتر افغانها اقامت بدست آورند اما حقوقدانان و مفسرين قوانين ومقامات حکومتي ديدگاه متفاوتي به وضعيت کنوني افغانستان دارند . اداره مهاجرت و محکمه مافوق مهاجرتي، کابل را محل مناسب براي بودوباش مهاجرين افغان ميدانند . از نگاه آنها در کابل زمينه کاريابي و مسکن وجود دارد و نهاد هاي مختلف غيردولتي بخاطر کمک مهاجرين فعاليت دارند ، مراکز تجارتي و بانکها در کابل موجود ميباشد و جنگ در محل ديگر ودورتر از کابل جريان دارد . وازين لحاظ پناهجويان افغان حتي بدون داشتن اقارب وشبکه اجتماعي در کابل ، نيز ميتوانند درآنجا زندگي شانرا پيش ببرند .   اما برعکس کميسارياي عالي ملل متحد در امورپناهندگان ، نهاد هاي مدافع حقوق پناهجويان و حقوقدانان در مورد زندگي در مهاجرت داخلي در کابل ووضعيت کلي درافغانستان عقيده ديگري دارند . آنها به افغانستان  با پايتخت خطرناکش به گونه ديگر نگاه ميکنند . تصوير افغانستان و کابل بعنوان پايتخت اش نزد آنها برمبناي کشتارهاي خونين ، افزايش دراماتيک خشونت ،اختطاف و گروگان گيري شهروندان وبويژه افراديکه از خارج ميآيند ، قتل کارکنان سازمانهاي خيريه وافزايش انفجارات انتحاري ، کشته شدن بيشتر سربازان  ناتودر افغانستان نسبت به عراق قرار دارد. ازينروکميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان براي اولين باردربرابر حکم اخير محکمه مافوق مهاجرتي سويدن واکنش نشان داده واز آن محکمه خواسته تا طرزالعمل شانرادر مورد اخراج پناهجويان افغان که در کابل پيوند خانوادگي ندارند ، تغيير داده وبه ديپورت  آنها به کابل پايان دهد       ،        امروز مورخ 15 اگست 2008 روزنامه معتبر ” داگنس نيهيتر ” با نشر مقاله و با اشاره به اظهارات  رئيس محکمه مافوق مهاجرتي بعد از انتشار انتقاد کميسارياي عالي ملل متحد ، نوشت که ”پناهجويان افغان ميتوانند در سويدن بمانند” .  افغانهاي که بعد از تصميم اداره مهاجرت مبني براخراجي شان به کابل بعنوان مهاجرت داخلي صادر شده ، عليرغم آن ميتوانند در سويدن بمانند درصورتيکه دلايلي ارائه کنند که آنها نميتوانند در کابل زندگي کنند . اين مطلب اشاره به اظهارات  آقاي ستين وال کويست رئيس محکمه مافوق مهاجرتي سويدن بعد ازتقاضاي کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان شده است . آقاي ستين وال کويست اضافه ميدارد که همه دوسيه ها بطور انفرادي مورد بررسي قرار خواهد گرفت . خانم هاني ماتيسن رئيس مطبوعاتي کميسارياي عالي در ستوکهولم ميگويد که دعوت به  مهاجرت داخلي بمثابه الترناتيف ، غيرعاقلانه است  . براي پناهجويان مهاجرت داخلي بسيار مشکل است که از لحاظ اقتصادي خود را اعاشه واباطه نمايند . خطري وجود دارد که آنها  در روي سرک بمانند .   زندگي در خيمه نيز  نياز به پول دارد . اين الترناتيف آنها را به مرزفقر خواهد کشاند . در اداره مهاجرت سويدن  به تعداد 561 دوسيه پناهجويان افغان وجود دارد که در موردش تصميم گرفته خواهد شد . از سال گذشته الي اول اگست امسال به تعداد 900 پناهجوي افغان به سويدن آمده اند . طي همين مدت اداره مهاجرت سويدن به تعداد 700 دوسيه را به پليس غرض اخراج اجباري فرستاده است. برعلاوه اداره مهاجرت سويدن غرض عودت داوطلبانه پناهجويان افغان ، عراقي و سومالي مبلغ 27 مليون کرون ( حدود نه مليون ايرو)تخصيص داده است ( درينباره توجه تانرا به مطلبي سوء استفاده متقاضيان پناهندگي از ” کمک مالي بازگشت جلب ميدارم ). اما تاکنون تعداد کمتري پناهجويان ازين کمک بازگشت استفاده کرده اند . طبق آمار روزنامه ” داگنس نيهيتر ” از اول اگست پارسال تا اول اگست امسال به تعداد 3715 عراقي ، 391 افغان و 260 سومالي پاسخ منفي دريافت کرده اند و درين مدت681  عراقي ، 39 افغان و 3  سومالي تقاضاي دريافت کمک غرض عودت به کشورهاي شان نموده اند. سويدن تاکنون قراردادهاي برگشت داوطلبانه پناهجويان    با کشورهاي افغانستان و عراق عقد نموده  وامابنابروضعيت بد درکشور سومالي چنين قراردادي با آن کشورندارد درحال حاضر به تعداد پنج دوسيه در محکمه مافوق مهاجرتي سويدن غرض تصميم گيري وجود دارد .اميدوارم که محکمه متذکره بادرنظرداشت وضعيت کنوني درکشور وتقاضاي کميسارياي عالي ملل متحد در امورپناهندگان پاليسي خود را تغيير داده در غير آن سويدن باداشتن چنين سياست  پناهندگي به هويت خويش  درعرصه بين المللي بعنوان کشور هومانيست ودموکرات صدمه رسانده ومايه ننگ خواهد بود    پيرامون تقاضاي کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان از محکمه مافوق مهاجرتي غرض تجديد نظر پيرامون اخراج اجباري پناهجويان افغان بعنوان مهاجرت داخلي در کابل مقالات فراوان و مصاحبه ها به زبان سويدني پخش شده که شما ميتوانيد باکليک  لينک زير آنرا بخوانيد وبشنويد .

UNCHR ber Sverige stoppa utvisningar

نسيم سحر

ستوکهولم

15 اگست 2008Lämna ett svar