امروز يک پناهجوي افغان گرفتاروقرار است فردا ديپورت شود

امروز سه شنبه مورخ 10 مارچ 2009 اطلاع يافتيم که يک پناهجوي افغان توسط پوليس در ستوکهولم گرفتار وقراراست فردا به کابل ديپورت گردد

اين پناهجوي افغان که چندي قبل نيز توسط پوليس گرفتار شده بود ومدتي در نظارتخانه اداره مهاجرت بسر برد و سپس تا امروز آزاد بود . اين پناهجو هفته دوبار به نزد پوليس در ستوکهولم حاضري ميداد . روز جمعه مورخ 6 مارچ نيز نزد پوليس حاضري داده بود و بعداٌ برايش تيلفون کرده بودند که روز دوشنبه مورخ 9 مارچ به دفتر پوليس در ستوکهولم حاضر شود . اين پناهجوي افغان ديروز نزد پوليس حاضر شده نتوانست و امروز که مراجعه نمود ، برايش گفتند که پوليس تصميم ديپورت وي را گرفته واکنون به نظارتخانه اداره مهاجرت به مارشتاي ستوکهولم انتقالش ميدهند وقرار است فردا به کابل ديپورت شود . وي متأهل بوده وخانمش نيز در معرض اخراج قرار دارد . ديده ميشود که پوليس واداره مهاجرت کنوانسيون اتحاديه اروپايي را در مورد خانواده ها آشکارا نقض مينمايند . اينها براي پناهجويان فرصتي براي شکايت نميدهند. ن. س



Lämna ett svar