امروز يک پناهجوي افغان اجازه اقامت دريافت نمود

امروز دوشنبه مورخ 9 مارچ 2009، قاري صاحب حميداله اطلاع داد که يک پناهجوي افغان بنام محمد ايوب جان اجازه اقامت دريافت نمود

طبق اين خبر آقاي محمد ايوب جان درنوامبر 2007 در سويدن تقاضاي پناهندگي داده و درماه دسامبر 2008 انترويو داشت وامروز اجازه اقامت دايمي دريافت کرد.  وي قبلاٌ در افغانستان با مطبوعات سروکار داشت واز بهسود ولايت ننگرهار ميباشد.اکنون در فيسکسيتراي ستوکهولم زندگي مينمايد.

براي اقاي محمد ايوب جان دريافت اجازه اقامت در سويدن را تبريک وتهنيت گفته موفقيت هاي مزيد شانرا درتمام ساحات زندگي ارزو ميداريم Lämna ett svar