الطاف حسین جان بختیاری بازهم مستحق استپندیوم گردید

الطاف حسین جان بختیاری بازهم مستحق استپندیوم گردید.

الطاف حسین جان بختیاری جوان با استعداد افغان صنف اول جمنازیوم( لیسه) را با نمرات عالی و دریافت استپندیوم (کمک هزینه تحصیلی) به پایان رساند.

اودر سال گذشته  با نمرات عالی دوره متوسطه مکتب (Vidhögeskolan) را تمام کرده بود وبعنوان یک الگو در مکتب شناخته شده بود.

الطاف جان از سال ۲۰۱۷ ببعد ، هرسال دیپلوم در فوتبال گرفته است و فعلا در مسابقات فوتبال میان جوانان داوری مینماید .او در تابستان ، کار تابستانی دریافت کرده و مشغول کارتابستانی خواهد شد.

الطاف جان به پنج زبان : انگلیسی، سویدنی ، دری، ترکی و اسپانیایی روان صحبت مینماید. زبان های سویدنی و انگلیسی اش بعنوان  زبان های اول و  زبان های  اسپانیایی ، ترکی و فارسی دری بعنوان زبانهای دوم شناخته شده است.

او د ر15 جون سال گذشته ، استیپندیوم ( Stipendium) [ کمک هزینه تحصیلی] شامل مبلغ 10 هزار کرون بخاطر لیاقتش در مضامین ریاضی و فزیک را از طرف مکتب به امضای مدیر مکتب (Vidhögeskolan) دریافت نمود.

امسال ، استیپندیوم ( Stipendium) [ کمک هزینه تحصیلی] شامل مبلغ 12 هزار کرون بخاطر لیاقتش درزبانهای خارجی دریافت نمود.

الطاف جان به پنج زبان کامل تسلط دارد، گفتنی است که در شهادتنامه ( Betyg) مکتب و سال اول جمنازیوم در علوم طبیعی تمام نمراتش ( A) بوده است.

این موفقیت را برای الطاف جان حسین بختیاری و خانواده شان از صمیم قلب تبریک گفته برای الطاف جان موفقیتهای مزید آرزو مینماییم.