افتتاح يک مسجد در فيسک سيتراي ستوکهولم

چندي قبل يک مسجد در فيسک سيتراي ستوکهولم افتتاح شد .اين مسجد داراي دو سالون مردانه وزنانه بادخولي هاي جداگانه  ميباشد

اين مسجد که تازه افتتاح شده،  مسووليت آن بدوش محترم الحاج حکيمي قرار دارد . محترم الحاج حکيمي ميگويد که دروازه اين مسجدغرض اجراي مراسم ديني ، برروي تمام افغانهاي عزيز باز ميباشد . ايشان اضافه مينمايد که سالون مردانه گنجايش 150 الي 200 نفر و سالون زنانه مسجد که دروازه عليحده دخولي دارد ، گنجايش 50 الي 70 نفر را دارد . اکنون اسباب ضروري از قبيل فرش مسجد مسلمانان در فيسک سيترا درحال تکميل کردن ميباشد. معلومات مفصل بعداٌ نشر ميگردد

شماره تيلفون الحاج حکيمي  7179164

آدرس مسجد :

13343 Nacka


Lämna ett svar