اعتراضات افغانها عليه اخراج اجباري از سويدن ادامه دارد

اکنون اعتراضات پناهجويان وارد مرحله جديد گرديده و اينبار پناهجويان دست به تحصن و يکتعداد آنها دست به اعتصاب غذايي زده اند

پناهجويان افغان در سويدن در اعتراض به تصاميم اخير اداره مهاجرت سويدن که در تفاهم با کميسارياي عالی پناهجویان سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان مبني بر اخراج اجباري پناهجويان افغان از سويدن انجام يافته ،  دست به مارش اعتراضيه زد . اين راه پيمايي اعتراضيه مدت شش روز ادامه داشت وبتاريخ 27 جولاي  از مقر اداره مهاجرت سويدن در شهر نيشوپنگ آغاز  وبتاريخ اول اگست در مقابل پارلمان سويدن پايان يافت . درراه پيمايي  حدود 200 کيلومتري بيسابقه پناهجويان افغان  در سويدن صدها نفر اشتراک داشته و در ميتنگ روز اخير در پيشروي پارلمان پنج الي ششصد نفر حضور داشتند . مارش اعتراضيه پناهجويان به ابتکار انجمن افغانها در سويدن و حمايت بيدريغ تمام انجمنهاي افغانها در شهر هاي مختلف و کميسيون فوق العاده تظاهرات سازماندهي گرديد . در جريان مارش ، پناهجويان از حمايت مادي و معنوي افغانهاي با احساس و پشتيباني  نهاد هاي بشردوست و بخصوص حزب چپ برخوردار بودند . در جريان مارش و آغاز ميتنگ شعار هاي ذيل به سويدني داده ميشد  :                           ” اخراج اجباري افغانها را متوقف سازيد ! ما از جنگ فرار نموده ايم ، مارا  به برگشت اجباري وادار نسازيد ! پناهندگي حق ماست !    درميتنگ روز اخير نمايندگان چهار حزب : خانم ماگدلينا ستريفيرت ازسوسيال دموکراتها ، فريدريک مالم از فولک پارتي ، هانس  ليندي  ازحزب چپ وماتس پيتروفت از حزب محيط زيست  که همه آنها اعضاي پارلمان هستند ، سخنراني کرده  واز خواست افغانهاي پناهجو حمايت نمودند . درين ميتنگ بينگت کريستيانسون جنرال دايرکتور کميته سويدن براي افغانستان ، بي بي ستينرچ ”زنان براي صلح ”، يتي گوتلاند از جوانان سوسيال دموکراتها ، محترمه فريده زيرک رئيس انجمن افغانها در سويدن ، آقايون  دکتور سعدالدين دشتي وجواد  به نمايندگي از پناهجويان افغان  صحبت نمودند . گردانندگي ميتنگ را نويسنده مشهور سويدن و افغانستان شناس معروف آقاي ستيفان ليندگرين بعهده داشت و قطعنامه ميتنگ توسط رضا جاويد رئيس انجمن افغانهادر اوريبرو خوانده شد . در جريان ميتنگ هفت  نفر پناهجو به اثر ناتواني بدني ضعف کرده که توسط پرستاران کمک دريافت نمودند . گفتني است که روز هاي نخست اعتراضات پناهجويان  در وسايل اطلاعاتي  سويدن وسيعاٌ  بازتاب يافت .

اکنون اعتراضات پناهجويان وارد مرحله جديد گرديده و اينبار پناهجويان دست به تحصن و يکتعداد آنها دست به اعتصاب غذايي زده اند . اين اعتراضات در دو مرحله اجراميگردد . مرحله اول از تاريخ 4 اگست آغاز شده والي 12 اگست ادامه مييابد . درين مدت اعتراض کنندگان شب وروز در ميدان سرگل ( ميدان مرکزي ) شهر ستوکهولم به تحصن و اعتصاب غذايي ميپردازند . بعداٌ درين ميدان فستيوال خواهد بود و بعد از ختم فستيوال از تاريخ 20 اگست  مرحله دوم اعتراضات دوباره آغاز ميشود و براي يکهفته ديگر ادامه مييابد .

امروز دومين روز تحصن و اعتصاب غذايي پناهجويان افغان در ميدان سرگل شهر ستوکهولم بود . اما چي روز عجيبي بود ؟  در کنار اعتصاب غذايي پناهجويان افغان که در معرض اخراج از سويدن قرار دارند ، عراقي ها بخاطرقهرمان شدن تيم ملي شان در جام آسيا جشن بزرگي  در همان ميدان برپا نموده بودند . در يک کنج ميدان افغانها اعتراض داشتندو غذا نمي خوردند و همزمان در کنار شان ، صدها عراقي جشن داشتند ، شادماني ميکردندو به پايکوبي ميپرداختند . آه که چي دنياي عجيبي است !

 

  به باور ما ،  پناهندگي حق همه ماست ! براي اين حق بايد مبارزه نمود و آنرابايد بدست آورد !

از خواست برحق پناهجويان مان حمايت مينمائيم ! و ميگوئيم : اخراج اجباري  افغانها را متوقف بسازيد !

 

نسيم سحر معاون انجمن افغانها در سويدن و مسوول امور پناهندگي

 مرگبار اين پناهجويان را کمکهاي عاجل پخش نمودند .

 Lämna ett svar