اطلاعيه

بنابه ابتکارانجمن افغانهاوهمکاریABF دراستوکهولم حلقهءعلمی – مطالعاتی درمسائل اجتماعی وفرهنگی وادبی ایجادشده و بکارآغازنموده است .
دراین حلقه بحث وتبادل نظردر مورد مسائل مربوط به جامعه شناسی منجمله ودرگام نخست درموردساختمان دولتی وشیوه های اداره ومسائل دموکراسی درسویدن صورت خواهد گرفت.
برعلاوه مسائل مربوط به فرهنگ وادبیات مطرح خواهدشد. همچنان بخش های دکلمه اشعارو آشنائی با آثارادبی وجود خواهد داشت.
ازهمه صاحبنظران و اندیشمندان و علاقه مندان دعوت بعمل میآیدکه بااشتراک دراین حلقه مطالعاتی –علمی برغنای محتوی آن افزوده واز این طریق داشته ها وتجارب خود رادر اختیارنسل جوان وسائراشتراک کننده گان قرار دهند.
محل تدویر : در( آبی اف ) استوکهولم
ABF Stockholm – Sveavägen 41
  وقت تدویر :  روزهای یکشنبه یک هفته درمیان
شانزدهمين نشست : در ماه اگست 2006
اتاق : سکارپنيک  طبقه چهارم آ ب اف  ستوکهولم (Skarpnäck )
اولين نشست بعد از تعطيلات : روز يکشنبه مورخ 28 جنوري 2007ساعت  13.00 الي 15
 
انجمن افغانها نشست  حلقه اطلاعاتي  ـ علمي را که قرار است بتاريخ 29 اپريل تدوير يابد ،  پيرامون وضعيت پناهندگي افغانها  تخصيص داده است . از تمام علاقمندان و فعالين درين عرصه دعوت ميگردد تادرين نشست حضور يافته وتا  راه هاي بيرون رفت جستجوگردد .
زمان :  29 اپريل 2007 از ساعت يک الي سه بعد از ظهر
مکان : آ ب اف ستوکهولم اتاق سکارپنيک ،  منزل چهارم
ABF Stockholm Sveav. 41    Rum SkarpnäckLämna ett svar