از شمار متقاضيان پناهندگي ، پناهندگان بيشتر ميگردند

روزنامه داگنس نيهيتر در شماره امروزي خويش مورخ 15 اپريل 2009 در مورد افزايش تعداد پناهندگان به اساس کنواسين ژنيو خبر ميدهد . تعداد پناهندگان از شمار متقاضيان پناهندگي بيشتر شده اما در کل تعداد پناهجويان کمتر گرديده اند .

داگنس نيهيتر مي افزايد که از جمله 1.1 مليون پناهجوي که از سال 1980 الي 2008  اقامت دريافت نموده اند ، صرف  2.2 درصد آن  بعنوان پناهنده مطابق کنواسين ژنيو پذيرفته شده اند.به اساس اين نوع اقامت  پاسپورتي صادر ميشدکه سفر ودريافت اقامت را به کشورهاي مختلف ساده ميساخت . با داشتن اين نوع اقامت ميتوان بعد از سپري شدن 4 سال تابعيت سويدن رادريافت نمود . نظر به احضائيه اداره مهاجرت ، صدور اين نوع اقامت بيشتر شده است . در سال 2006 صدور اين نوع اقامت به 5 در صد و در سال 2007 به 6 در صد رسيد و اما در سال 2008 به 17.2 در صد افزايش نمود و در ربع اول 2009 اين رقم به 21.4درصد رسيد. در همين ربع امسال در مقايسه با سال گذشته اين رقم تقريباٌ دوچند شده يعني از 275 به 432 نفر رسيده است.همزمان تعداد پناهجويان در همين ربع سال نسبت به سال گذشته به تعداد 27 درصد يعني 5117 نفر کاهش يافته است.بعد ازينکه وضع در عراق بهبود يافت ، بيشترين متقاضيان پناهندگي را از کشور سومالي تشکيل ميدهد که در مجموع 23 در صد آن اقامت دريافت مينمايند

 

 

نسيم سحر

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-flyktingar-bland-asylsokande-1.844706Lämna ett svar