ارزیابی جدید اداره مهاجرت در مورد پاسپورت های افغانی

استثنا(معافیت) از شرط پاسپورت

پس از تغییر قانون در 20 جولای 2021،اکنون  اداره مهاجرت سویدن  واضح تر بیان میکند که چی کسی برای دریافت اجازه اقامت باید پاسپورت داشته باشد.  اداره مهاجرت سویدن همزمان ارزیابی جدیدی از امکانات  اتباع  افغان برای دریافت پاسپورت انجام می دهد.

قاعده کلی این است که شخصی که برای اجازه اقامت موقت درخواست می کند باید پاسپورت معتبر داشته باشد. در دوران میان جولای 2015 تا جولای 2021 ، یک استثنا وجود داشت و به این معنی بود که افرادی که بر طبق قانون موقت ، اجازه  اقامت موقت داشتند ، نیازی به پاسپورت  نداشتند. بستگان افرادی که نیاز به حفاظت (skyddsbehövande) داشتند نیز هنگام درخواست تمدید  اقامت  همراه با اعضای خانواده خود مجبور به نشان دادن پاسپورت نبودند.

قانون موقت در 20 جولای امسال به پایان رسید و سپس این معافیت دیگر نیز از بین رفت. بنابراین اداره مهاجرت سویدن وضاحت داده است  که چی کسی باید پاسپورت معتبر برای دریافت اجازه اقامت داشته باشد.

موارد استثنا( معافیت) بستگی به دلایل مجوز اقامت دارد

اگرشما اجازه اقامت دائمی دریافت می کنید، نیازی به پاسپورت ندارید. این امر صرف نظر از نوع اجازه اقامت که هنگام درخواست برای دریافت اجازه اقامت مینمائید ، اعمال می شود.

شما که دارای اقامت پناهندگی(flykting) هستید یا به دلیل نیاز به حفاظت الترناتیف (alternativt skyddsbehövande)  یا اجازه اقامت به دلیل شرایط بسیار شدید یا دردناک (särskilt ömmande omständigheter ) دارید ، برای اخذ اجازه اقامت نیازی به پاسپورت ندارید.

شما که برای  تمدید اجازه اقامت به دلیل موانع در اجرایی آن (verkställighetshinder) مینمائید  یا به دلیل اینکه در سطح جمنازیوم ( لیسه )  تحصیل می کنید، یا برای اینکه بتوانید پس از ختم تحصیلات از جمنازیوم  برای کار درخواست کنید، به طور کلی باید پاسپورت معتبر داشته باشید. اداره مهاجرت میتواند یک استثنا ( معافیت ) قایل شود درصورتیکه شما  پاسپورت نداشته باشید  و یا نمی توانید در یک زمان معقول پاسپورت بگیرید.

ارزیابی جدید اداره مهاجرت در مورد پاسپورت  های افغانی

نظربه ارزیابی اداره مهاجرت سویدن  در حال حاضر مشخص نیست که آیا اتباع  افغان می توانند پاسپورت جدید دریافت کنند یا خیر. همچنین مشخص نیست پاسپورت های صادر شده در افغانستان با شروط سویدن در مورد پاسپورت مطابقت دارد یا خیر. بنابراین اتباع افغانستان غرض درخواست اجازه اقامت در سویدن به دلیل وجود موانعی بر سر راه اجرایی شدن فیصله (verkställighetshinder) ، در هنگام تحصیل در سطح جمنازیوم و یا بدنبال کار پس از اتمام تحصیل در سطح جمنازیوم ، نیازی به اخذ پاسپورت افغانی ندارند.

اعضای خانواده باید پاسپورت داشته باشند

شخصی که بر اساس پیوند خانوادگی بخاطر اخذ اجازه اقامت در سویدن درخواست می کند باید همیشه پاسپورت داشته باشد. این پاسپورت در درجه اول باید پاسپورت کشور مبدا باشد ، بدین معنی که این پاسپورت توسط مقامات کشوری که شخص در آن تابعیت دارد  صادر شده باشد. اما کسی که نمی تواند پاسپورت کشور خود را دریافت کند این فرصت را دارد که برای پاسپورت برای اتباع بیگانه (främlingspass.) درخواست دهد.

اگرشما در سویدن زندگی می کنید و به عنوان یکی از اعضای خانواده می خواهید برای تمدید اجازه اقامت  درخواست مینمائید ، میتوانید با درخواست تمدید برای اجازه اقامت همزمان درخواست  برای اخذ پاسپورت برای اتباع بیگانه (främlingspass) در اداره مهاجرت سویدن ارایه نمائید. اگر شروط لازم برای اجازه اقامت دائمی در رابطه با درخواست تمدید را دارید ، نیازی به پاسپورت وطنی( افغانی ) ندارید.

اگریکی از اعضای خانواده تان (شوهر ، خانم  ، سامبو ، فرزند خردسال یا والدین فرزندان خردسال) می خواهد تقاضای اجازه اقامت در سویدن بر اساس پیوند خانوادگی نماید و بخواهد نزد شما به  سویدن بیآید، اما امکان  اخذ پاسپورت وطنی ( افغانی )  را ندارد ،  این فرد می تواند در رابطه با درخواست اقامت براساس پیوند خانوادگی  ، تقاضا برای دریافت پاسپورت برای اتباع خارجی (främlingspass) درسفارت سویدن نماید . چنین تقاضایی باید در سفارت سویدن در کشوری دیگری غیر از کشوریکه متقاضی  تابعیت آنرا دارد(غیرکشورمبدا) انجام شود.

ترجمه از نسیم سحر

منبع :

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2021-10-11-Undantag-fran-passkrav.html?fbclid=IwAR0Mhd9Q59V3caiZaDotzu7UmaDdhkGO_RX8_S2qosJ2SGzmKPpUjuteYmgLämna ett svar