اداره مهاجرت می تواند محکومیت های قضیه جزایی را که را نافذ نشده در نظر بگیرد

.اداره مهاجرت سویدن می تواند محکومیت های قضیه جزایی را که را نافذ نشده در نظر بگیرد

اداره مهاجرت و محکمه های مهاجرت می‌توانند محکومیت های قضیه جزایی را که هنوز نافذ نگردیده ، در بررسی اینکه آیا یک خارجی حق داشتن اجازه اقامت به دلیل کار را دارد، در نظر بگیرند.

این موضوع در حکم تازه  محکمه عالی در امور  مهاجرت ( محکمه مافوق مهاجرت)  تأیید شده است.

درخواست این مرد برای اجازه اقامت و کار در سویدن توسط اداره مهاجرت به این دلیل رد شده بود که او به دلیل لت و کوب  به مجازات تعلیقی و خدمات اجتماعی محکوم گردیده بود.

او از فیصله اداره مهاجرت سویدن به محکمه مهاجرت شکایت کرد و با این استدلال که دلیلی برای رد مجوز برای او وجود ندارد زیرا محکومیت لت و کوب در محکمه ابتدائیه را غرض تجدید نظر به محکمه استیناف فرستاده بود.

دستورالعمل ( مفاد) اختیاری است

با این حال، محاکمه مهاجرت فیصله اداره مهاجرت را تائید نمود  و درخواست تجدید نظر متقاضی را رد کرد. محکمه مهاجرت  تاکید کرد که دستورالعمل ( مفاد) در فصل 5 پاراگراف 15 الف قانون اتباع بیگانگان اختیاری است. بر اساس حکم محکمه ، بنابراین طبق این مقررات هیچ حق بدون قید و شرطی برای اعطای اجازه اقامت وجود ندارد.

[از MIG 2020:5 بر می آید که مفاد فصل 5 پاراگراف  15 الف قانون اتباع بیگانگان برای حلقه ای از افرادی در نظر گرفته شده است که در طول پروسه پناهندگی شامل بازارکار شده اند. اگر یک خارجی  قبل از درخواست پناهندگی ، اجازه اقامت داشته باشد، در سویدن بودوباش داشته  و کار کرده باشد،  جذب متقاضی قبل از پروسه پناهندگی آغاز شده است.مترجم]

 برعلاوه ، لت و کوب  در مقیاس جریمه یکی از جرایم سنگینی است که مجازات  حبس  را دارد . بنابراین ، جرم به تنهایی خود در مقابل اعطای اجازه اقامت قرار میگیرد. این واقعیت که از محکمه مجازات به محکمه استیناف شکایت گردیده  و این واقعیت که مرد زندگی مرتب و منظمی دارد، بر ارزیابی محکمه مهاجرت تأثیری نداشت.

این مرد از حکم محکمه مهاجرت به محکمه عالی در امور مهاجرت – که اکنون حکم بدوی را تایید می کند – درخواست تجدید نظر کرد.

لت و کوب دلیلی برای رد درخواست اجازه اقامت

محکمه عالی در امور مهاجرت چنین قضاوت  می کند که اداره  مهاجرت و محکمه های مهاجرت در تحقق  فصل 5، پاراگراف 17  بند اول  قانون اتباع بیگانگان در عبارت جدید خود می توانند حکم قضیه جزایی  را که هنوز نافذ نشده ،  در نظر بگیرند.

[از کارهای مقدماتی برای عبارت فعلی این ماده (پیشینه 2021/22:224صفحه

120 ) چنین واضح میگردد. منظور این است که خارجی که سایر شرایط لازم برای اعطای مجوز اقامت را پوره کرده باشد ، در صورتی که مرتکب جرم شده باشد، صدور اجازه اقامت برایش رد شود.

هر دواحکام نهایی و سایر فیصله ها و دستورات جریمه را که هنوز نافذ نگردیده می توان در ارزیابی و قضاوت در مورد درخواست صدور اقامت در  در نظر گرفت. حتی یک حکم تجدیدنظرخواهی می تواند ،  حداقل در حال حاضر در نظر گرفته شود.ـ منبع حکم محکمه عالی در امور مهاجرت ـ م]

محکمه عالی در امور مهاجرت( محکمه مافوق مهاجرت) می نویسد که هر چه مبنای مجوز ضعیف تر باشد، درجه جرم و جنایت و سوء رفتار مورد نیاز برای رد تقاضای متقاضی بخاطراجازه اقامت کمتر است و تأکید می کند که در مورد فعلی بحث یک ”مبنای نسبتا ضعیف” است.

از آنجایی که لت و کوب با درجه معمولی زمینه ای را فراهم میکند که  با حمایت از فصل 5، پاراگراف 17 بند اول قانون اتباع بیگانگان درخواست مجوز اقامت رد گردد و برطبق فصل پنج پاراگراف 15 الف، درخواست تجدیدنظر رد میشود.

ترجمه از نسیم سحر

منبع:https://www.dagensjuridik.se/nyheter/migrationsverket-kan-ta-hansyn-till-brottmalsdom-som-inte-vunnit-laga-kraft/

 

حکم محکمه عالی در امور مهاجرت ( محکمه مافوق مهاجرت)

mig-2024-1Lämna ett svar